ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
บทที่ ๒ Another, The other, Others

ต่อเนื่องจากบทที่ ๑ คือเรื่องการใช้ Another กับ the other กับคำนามนับได้ และนับไม่ได้ ที่เจาะจง และ ไม่เจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


Another

ใช้แทนคำนามเอกพจน์ ที่นับได้เท่านั้นโดยไม่ต้องมี indefinite article: a, an นำ เพราะ Another มี An กำกับอยู่ในตัวแล้ว และความหมายก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสิ่งใด ชิ้นใด คนใด อีกประการ จะใช้ Another โดยไม่มีคำนามตามก็ทำได้ เมื่อมีการกล่าวถึงคำนามนั้นมาก่อน เช่น

There’s another concert next week at this theater.

Would you like to have another glass of wine?

She’s going to do another old time favorite song.

We need another strong man to move this heavy box.

Another (man) just volunteered to lift this heavy box.


Other

จะใช้เป็นคำนำหน้าคำนามพหูพจน์ ที่ไม่เจาะจงว่าเป็นใคร สิ่งใด ที่ใด เช่น

There are other people waiting in line.

Your other duties include washing clothes, cleaning the house, and cooking.

Other places don’t take a credit card but only cash.


The other. The others

The other ใช้ประกอบคำนามเอกพจน์ ทั้งที่นับได้ หรือ นับไม่ได้ หรือคำนามพหูพจน์ ที่เจาะจง เช่น

The other advice was practical. (ถ้าจะนับคำแนะนำได้ ต้องใช้กับ piece คือ a piece of advice)

The other restaurant is across the street. หรือ The other is across the street.

The other people are outside. The others are outside.

The other rooms are occupied. หรือ The others are occupied.

พอเข้าใจ และนำไปใช้ได้นะครับ อาทิตย์หน้าจะเสนอเรื่องใหม่