ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 82: Adverbials (by Question How?)

มีคำถามที่บอกอากับกิริยาว่าทำอย่างไร คำถามคือ How? เช่น

Does he drive recklessly?

How does he drive?

Can you tell by looking at his face?

How can you tell?

แบบฝึกหัด

1. By listening to the radio. (learn English) ____________________________________

2. By using the radio. (communicate) ____________________________________

3. By answering an ad in the paper. (get the job) ____________________________________

4. By working a fourteen-hour day. (get a new motorcycle) ____________________________________

5. By air mail. (send the letter) ____________________________________

6. By telephone. (cancel the contract) ____________________________________

7. By the look on his face. (tell he’s sorry) ____________________________________

8. By the color of his eyes. (tell the difference between the two people)

9. By the sound of his voice. (tell he isn’t your boss) ____________________________________

10. By not eating candy. (tell his teeth are healthy. ____________________________________

เฉลย

1. How do you learn English?

2. How did they communicate?

3. How did he (she) get the job?

4. How did you manage to get a new motorcycle?

5. How did you send the letter?

6. How did you cancel the contract?

7. How can you tell he’s sorry?

8. How can you tell the difference between the two people?

9. How can you tell he is not your supervisor?

10. How can you tell his teeth are healthy?

ระยะนี้ข่าวคนไทยรุกโรมกระหน่ำทำลายความสงบในกรุงเทพ เหมือนซ้ำเติมภัยพิบัตของโรคที่ระบาดอยู่ ล้วนรกอารมณ์เมื่อรับรู้ ครั้นจะไม่รับรู้ ก็ยังห่วงใยประเทศ ญาติ และมิตร ได้แต่ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ศิทธิ๋ทั้งปวง ปกปักษ์รักษาประเทศ ญาติ และมิตรให้ปลอดภัย