ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 53: Request Forms

การเชื้อเชิญกระทำได้หลายวิธีดังนี้

1. เชื้อเชิญด้วยการใช้คำถามปฏิเสธ won’t ที่ประกอบด้วย will not ที่ย่อรวมกัน เป็น won’t ที่จะอยู่หน้าประโยค หรือนำหน้าประโยค เช่น

Come in, won’t you? Won’t you come in?

Sit down, won’t you? Won’t you sit down?

2. เปลียนจาก Let’s (ย่อจาก Let us) มาใช้ Shall we นำหน้าประโยค เช่น

Let’s go. Shall we go?

Let’s begin. Shall we begin?

3. นอกจากนี้ ยังอาจใช้ Will/Would นำหน้าประโยค เช่น

Sit over there Will you sit over there?

Would you sit over there?

Try one of these. Will you try one of these?

Would you try one of these?


แบบฝึกหัด เปลียนประโยคต่อไปนี้เป็นการเชื้อเชิญตามคำที่แนะไว้

1. Make yourself at home. (ใช้ Won’t นำประโยค) ______________________________

2. Shall we meet again? (ใช้ Let’s นำประโยค) ______________________________

3. Take this money. (ใช้ Would นำประโยค) ______________________________

4. Let’s follow him. (ใช้ Shall นำประโยค) ______________________________

5. Stop in for a drink. (ใช้ Won’t นำประโยค) ______________________________

6. Bring me some eggs. (ใช้ Would นำประโยค) ______________________________

7. Let’s stay home today. (ใช้ Shall นำประโยค) ______________________________

8. Sing a song, won’t you? (ใช้ Won’t นำประโยค} ______________________________

9. Take some more, won’t you? (ใช้ Won’t นำประโยค)______________________________

10. Take this money. (ใช้ Will นำประโยค) ______________________________


เฉลย

1. Won’t you make yourself at home?

2. Let us (let’s) meet again.

3. Would you take this money?

4. Shall we follow him?

5. Won’t you stop in for a drink?

6. Would you bring me some eggs?

7. Shall we stay home today?

8. Won’t you sing a song?

9. Won’t you take some more?

10. Will you take this money?