ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๔ ปวด หริอ Pain

วันนี้ เราจะมาสนทนากันด้วยเรื่อง “ปวด” ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Pain อาการปวดมีหลายชนิดที่บางทีก็ยากที่คนไทยจะอธิบายให้หมออเมริกันฟังให้เข้าใจได้ง่าย ถึงประเภทของอาการปวด (Types of Pain) และระดับความปวด (Levels of Pain) ฉบับนี้เราจะพูดถึงประเภทของอาการปวด (Types of Pain) โดยไม่อาจอธิบายถึงสาเหตุที่หมอจะให้ความกระจ่างกว่า อาการปวดต่างๆมีดังนี้

1. ปวดหัว หรือ Headache Pain

อาการปวดหัว หรือ headache pain (อ่านว่า “เฮด เอค”) ถ้าพูดตามปกติจะพูดว่า “เฮดเดค” ) มีอยู่ ๔ ชนิดคือ

• Vascular (แวสคิวล่า) เช่น Migraine (ไมเกรน)

• Muscle contraction (มัสเซิล คอนแทรกชั่น) ที่เกิดจากความตึงเครียด หรือ tension

• Traction (แทรคชั่น) ที่เกิดจากผลที่กระทบศรีษะ เช่น เนื้องอก หรือ tumors (ทูเม่อรส์)

• Inflammatory (อินแฟรมมาโทรี่) หรือ อาการอักเสบ

2. Back Pain (แบค เพง) หรือ อาการปวดหลัง

อาการปวดหลังจะเป็นอาการปวดที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sharp pain and suddenly คือ ปวดจี๊ดขึ้นมาทันที

3. Neck Pain (เน็ค เพง) อาการปวดคอ

อาการปวดคอ มักเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การนอนในท่าที่ไม่สบาย และอื่นๆ เช่นโรคไขข้อ หรือ arthritis

4. Fibromyalgia (ไฟ โบร มาย เอิลเจีย)

เป็นอาการปวดที่ลามไปทั่วกาย มักเกิดกับหญิงอายุ ๓๐ ถึง ๖๐

5. Muscle Pain (มัส เซิ้ล เพง) หรือ ปวดกล้ามเนื้อ

อาการปวดกล้ามเนื้อมักเกิดจากการทำสิ่งต่างๆที่กล้ามเนื้อไม่สันทัด ยาที่ใช้แก้อาการปวดกล่ามเนื้อมี Aleve (อะลิฟ) หรือ Advil (แอกวิล) หรือ Motrin (มอทริน)

6. Osteoarthritis (ออส เต ออร์ ไธริส)

เป็นอาการปวดแบบ arthritis อีกประเภท ที่ข้อกระดูกขัดสีกันด้วยสาเหตต่างๆที่หมอจะสอบถาม

7. Pelvic Pain (เพลวิค เพง)

เป็นอาการปวดที่เกิดกับผู้หญิง แต่ก็อาจเกิดกับผู้ชายได้ ที่เกิดกับผู้หญิงเกี่ยวเนื่องกับ ฤดู และอื่นๆที่หมอจะอธายได้

8. Abdominal Pain หรือ อาการปวดท้อง

อาการนี้มักเกิดจากอาหารที่กิน หรือกินอาหารที่เป็นพิษ (food poisoning) จากอาการท้องผูก (constipation) การขับถ่าย (bowel) หรือเชื้อไวรัสี่ท้อง (stomach viruses)

9. Ischemic Pain (“อิส คี มิค”) หรือความล้มเหลวในเส้นโลหิต

Blood vessels หรือเส้นโลหิตที่ส่งเลือดไปทั่วกาย หากล้มเหลว เช่น หัวใจหยุดทำงาน (heart attack) หรือมีอาการปวดขา ที่เกิดจากการติดขัดการส่งเลือดของเส้นโลหิต การรักษาหมอจะสอบถามเพิ่มเติม เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง อาจเป็นเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย ยา หรือการผ่าตัดหัวใจ

10. Cancer Pain หรือป่วยด้วยโรคมะเร็ง

เป็นอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง หมอจะอธิบายให้ละเอียด และการรักษา

เท่านี้ก็พอจะบอกหมอได้ว่าปวดอะไร ส่วนอาการโดยละเอียด หมอจะถาม และอธิบายอาการ และการรักษาโดยละเอียด

ฉบับหน้าจะได้บอกเรื่องความปวดว่าปวดขนาดใด