ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔๗: Adjective + Preposition

คำบุพบท หรือ Preposition แสดงความเกี่ยวพันธุ์ระหว่างคน สถานที่ เวลา แม้จะมีไม่มากนัก แต่เมื่อนำมาใช้ร่วมกับคำคุณศัพท์ ก็จะยากสำหรับคนไทย ที่จะต้องจดจำว่าคำใดใช้กับคำคุณศัพท์ ดังคำที่ใช้บ่อยๆเหล่านี้

Accustomed to คุ้นเคย She is not accustomed to American food.

Bored with เบื่อ I am bored with my job.

Clever at ฉลาด She is clever at cooking

Delighted with ดีใจ She is delighted with her son’s success.

Disappointed with ผืดหวัง They are disappointed with this competition

Excited about ตื่นเต้น I am excited about my new job.

Good at ชำนาญ, เก่ง He is good at saying clever things.

Interested in สนใจ He is interested in politics

Sick of เบื่อเต็มทน I am sick of hearing bad news every day.

Sure of แน่ใจ He is sure of his answer.

Tired of เบื่อ He is tired of staying in a small room for 14 days.

Used to เคยชิน Are you used to staying in the US?

Worried about กังวล I am worried about you.

คำบุพบทใช้กับคำนามที่ตามมา หรือถ้าเป็นคำกริยา ก็จะเป็น gerund หรือกริยาที่ลงท้าย ด้วย –ing ดังที่เห็นอยู่ในแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ ๑ ให้เติมคำบุพบทที่เหมาะสมในประโยค

1. He was delighted __________ passing the driving test.

2. They were worried __________ not arriving on time.

3. Are you impressed __________ America?

4. Are you good __________ doing crossword puzzles?

5. What are you used __________ eating for lunch?


เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑

1. About

2. About

3. With

4. At

5. To


แบบฝึกหัดที่ ๒ ให้เติมคำคุณศัพท์ในประโยคต่อไปนี้

1. Are you getting __________ to American pronunciation?

2. What exam are you most __________ about?

3. Is he __________ with his new job?

4. What ideas are you __________ to.

5. What recent news event have you been __________about?


เฉลย

1. Used

2. Worried

3. Excited

4. Opposed

5. Excited

ภาษาอังกฤษแม้จะยาก แต่หากฝึกฝนอยู่เสมอความยากมากย่อมต้องยากน้อยไปตามเวลา