ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 63: Verbs + Preposition (up)

อาทิตย์นี้ เป็นคำกริยาใช้ร่วมกับคำบพบท upที่เสนอไปอาทิตย์ที่แล้ว ยังมีอยู่อีกหลายคำ ที่จะนำมาเสนอต่อดังนี้

Heat up อุ่น The food is getting cold, so I heated it up for ten minutes..

Keep up รักษาไว้ Keep up with the good work.

Lock up ขัง The thief was locked up for robbery.

Mix up สับสน She is always mixed up when to use “accept” and “except”.

Move up ขึ้นอันดับ Because of his good work, John was moved up to a higher position

Open up เปิดใจ He doesn’t want to open up his private life to strangers.

Pack up จัดกระเป๋า We are going to Thailand next month. We are packing up.

Pick up มารับ Our family are picking us up at the airport.

Roll up ม้วน. พับ We will have to roll up the carpet in the back yard.

Save up สะสม We have saved up enough money to travel.


แบบฝึกหัด ให้หาคำกริยาที่เหมาะสมกับประโยคต่อไปนี้

1. The neighbors had the house painted, so we do the same to ________ up with them.

2. Somchai has ________up his money for education.

3. I am going to Nan with my friends. I need to ________ up my clothes for three days.

4. Will you ________ up, so we can understand how you feel.

5. Do you need to be ________ up or will you take a taxi?

6. I have just been ________ up to the manager position next month.

7. ________ him up. He robbed my house.

8. They look so much alike I am ________ up.

9. Please ________ the food up. It’s too cold.

10. I want you to ________ up the carpet in the garden before it rains.


เฉลย

1. Keep

2. Saved

3. pack

4. open

5. picked

6. moved

7. lock

8. mixed

9. heat

10. roll

อ่านต่ออ่อ อาทิตย์หน้าครับ