ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔๓ Count / Noncount

คำนามภาษาอังกฤษต่างจากคำนามภาษาไทยประการหนึ่ง คือ คำนามภาษาอังกฤษมีการจำแนกเป็นหลายประเภทตามความหมายและการใช้ ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นเรื่องของการจำแนกคำนามเป็นสองแบบ คือที่นับได้ (Count) และที่นับไม่ได้ (Noncount)

คำนามที่นับได้จะมีรูปลักษณะที่จับต้องได้ จึงสามารถนับจำนวนได้ เช่น man, woman, friend, car, house, bed, chair, ring, bracelet, watch, garden, tree, flower, country, city, street

คำนามที่นับไม่ได้จะจับต้องไม่ได้ เช่น people, population, friendship, furniture, jewelry, nature, transportation

คำนาม มีคำสรรพนามที่ใช้แทน มีทั้งสรรพนามเอกพจน์ทีใช้แทนคำนามนับได้เอกพจน์ หรือคำนามนับไม่ได้ คำสรรพนามเองก็มีหลายประเภท เช่น คำสรรพนามที่ชี้แนะ หรือ Demonstrative Pronouns: this, that คำนามพหูพจน์ มีคำสรรพนามชี้แนะ Demonstrative Pronouns ว่า these, those

คัวอย่างการใช้คำนามเอกพจน์กับ Demonstrative Pronouns: this, that

ในประโยคบอกเล่า This (That) is the right place.

ในประโยคปฏิเสธ This (That) isn’t the right place.

ในประโยคคำถาม Is this (that) the right place?

คัวอย่างการใช้คำนามพหูพจน์กับ Demonstrative Pronouns: these, those

ในประโยคบอกเล่า These (Those) are the right places.

ในประโยคปฏิเสธ These (Those) aren’t the right places.

ในประโยคคำถาม Are these (those) the right places?


แบบฝึกหัด

ให้สร้างประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม โดยใช้ Demonstrative Pronouns ให้ถูกต้องกับคำนามที่กำหนดไว้

ประโยคบอกเล่า 1. expensive jewelry __________________________

2. clean beds __________________________

ประโยคปฏิเสธ 3. important meeting __________________________

4. nice watch __________________________

ประโยคคำถาม 5. the right answer __________________________

6. clean water __________________________


เฉลย

1. This (That) is expensive jewelry.

2. These (Those) are clean beds.

3. This (That) isn’t an important meeting.

4. This (That) isn’t a nice watch.

5. Is this (that) the right answer?

6. Is this (that) clean water?

สนทนากันใหม่อาทิตย์หน้าครับ