ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๒๒ คำที่พูดผิดบ่อย

ประเทศอังกฤษอยู่ห่างจากประเทศไทยคนละฟากโลกฉันใด ภาษาอังกฤษก็ต่างจากภาษาไทยฉันนั้น หากไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ การใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยก็จะผิดเพี้ยนไปบ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เวลาคนมีความเห็นพ้องกับผู้อื่น เรามักจะได้ยินเขาพูดว่า Me too. โดยไม่คำนึงถึงว่า Me too. มาจากประโยคเต็มว่าอะไร ดูจากประโยคสนทนาต่อไปนี้

A: Malee wants to meet Somsri.

B: Who else does she want to meet?

A: She wants to meet me too.

จากบทนทนานี้ สุดท้ายอกว่า “เธอต้อการพบฉันด้วย” “ฉัน” เป็นกรรมของกริยา “meet” จึงใช้ me และย่นความลงเป็น Me too.

แต่ตัวอย่างอีกแบบ จะทำให้เห็นว่าการใช้ Me too ไม่ถูกต้อง ลองดูตัวอย่างการสนทนานี้

A: Malee wants to meet Somsri.

B: Who else wants to meet Somsti?

A: I want to meet Somsri too.

ตัวอย่างการสนทนานี้ ให้สังเกตคำถาม ที่ถามหาคนที่ต้องการพบสมศรี คำตอบคือ “ฉัน ต้องการพบสมศรี” ถ้าตอบสั้นๆก็ต้องตอบว่า I too.ไม่ใช่ Me too

อีกคำหนึ่งที่บางคนมักพูดผิดคือเรื่องการแต่งงาน คือ เราคุ้นกับการพูดว่า “แค่งงานกับ” สำหรับผู้ไม่สันทัดภาษาอังกฤษ ก็จะใช้ with ซึ่งใม่ถูกต้อง ดูจากตัวอย่างการสนทนาสั้นๆ

1. Will you marry me?

2. I am married to her ten years ago.

3. Shall we get married in Phuket?

4. I prefer to be married in Bangkok because our parents cannot go to Phuket.

• ประโยคแรก marry เป็นกริยาที่กรรม หรือ me มารับ

• ประโยคที่สองใช้ to be married to โดยการเปลี่ยนกริยา marry มาเป็นคำคุณศัพท์ married ใช้ร่วมกับ to be married และคำบุพบท to

• ประโยคที่สาม ใช้ to get married ได้ในความหมายเดียวกับ to be married ในประโยคที่ ๔ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านครับ