ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 81: Adverbials (by…)

มีการแสดงวิธีการกระทำ ด้วย by… ซึ่งมีหน้าที่ดังคำกริยาวิเศษณ์ อันเป็นบทเรียนในอาทิตย์นี้ ดัวอย่าง

You can’t do everything by machine.

You can’t do everything by turning on a machine.

แบบฝึกหัดที่ ๑

ให้เปลี่ยนประโยค โดยเปลี่ยนกริยาเป็น did it by… ดังตัวอย่าง

He made a bus trip. He did it by bus.

1. He returned it through the mail. _______________________________

2. He made a telephone call. _______________________________

3. He took a boat trip. _______________________________

4. He made a gesture. _______________________________

5. He used a machine. _______________________________

6. He took a subway ride. _______________________________

7. He rode his bicycle. _______________________________

8. He used a messenger. _______________________________

9. He communicated over the radio. _______________________________

10. He made a plane trip. _______________________________


เฉลย

1. He did it by mail.

2. He did it by a telephone call.

3. He did it by boat.

4. He did it by gesture.

5. He did it by machine.

6. He did it by a subway.

7. He did it by bicycle.

8. He did it by a messenger.

9. He did it by the radio.

10. He did it by plane.

ระยะนี้ มีข่าวการเมืองทะลักออกมาหลายทาง คนมีความคิดต่างกัน และมีจุดประสงค์ถ่ายเท

และรับฟังต่างกันไป แต่ที่พึงใส่ใจคือ ต้องวิเคราะห์ว่า ผู้ให้ข่าวมีจุดประสงค์อะไร ผู้รับข่าวต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยสติและปัญญาว่าจะรับข่าวอยู่ในระดับไหน จะอยู่ใต้ผู้ให้ข่าว หรือ อยู่เหนือผู้ให้ข่าว ถ้าอยู่ใต้ ก็เปรียบเสมือนผู้รับคำสั่ง ถ้าอยู่เหนือผู้ให้ข่าว ก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาข่าว วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้ให้ข่าว ก็จะอยู่เหนือข่าว ไม่ตกเป็นเชลยข่าว

ระวังรักษาสุขภาพครับ