ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๒๑ Accept Except

ฉบับนี้ เราจะฝึกสนทนาด้วยคำว่า too ที่ใช้ย่อความที่เหมือนกัน เช่น

คำไทยบางคำ มีตัวสะกดต่างกัน ทำให้ความหมายต่างกัน เช่น เกษียณ (สิ้นไป) เกษียร (น้ำนม) ภาษาอังกฤษ ก็มีเรื่องคล้ายกัน สำหรับฉบับนี้ จะเสนอคำ Accept และ Except

•Accept (แอ๊กเซ้บท์) หมายถึง “รับ” เป็นคำกริยา เช่น

• You are a nice person, but I cannot accept your gift.

คุณเป็นคนดี แต่ฉันไม่อาจรับของขวัญของตุณ

• I accept your apology because it seems genuine.

ฉันรับคำขอโทษของคุณ เพราะมันดูจริงใจ

• After eight years of dating, she accepts his marriage proposal.

หลังจากที่คบกันมาแปดปี เธอก็ยอมรับคำร้องขอแต่งงานของเขา

• I have already accepted his invitation to the party.

ผมได้รับคำเชิญไปงานของเขาแล้ว


Except (เอ๊กแซ็บท์) มีหน้าที่ ๓ อย่าง

1. เป็นคำบุพบท หมายถึง “นอกเหนือจาก” จึงต้องมีกรรมตามมา

• We invited everyone to our party except Valery.

เราเชิญทุกคนมางานของเรายกเว้น แวลเลอรี่

• We have been to many countries in Europe except Germany.

เราไปเที่ยวหลายประเทศในยุโรป ยกเว้นประเทศเยอรมัน

2. เป็นคำสันธาน หมายถึง “แต่” เช่น

• I would accept your invitation, except I have already made plans to travel.

ผมควรจะได้รับคำเชิญ แต่ผมได้วางแผนไปเที่ยวแล้ว

• The students would have learned about the history of the Chinese immigration to Thailand, except the professor went to the wrong class.

นักศึกษาควรจะได้เรียนเกี่ยวกับประวัติการที่ชาวจีนได้อพยพเข้ามาประเทศไทย หากแต่อาจารย์ไปเข้าห้องเรียนผิด

3. บางครั้งใช้ except เป็นคำกริยา หมายถึง “คัดออกไป” เช่น

• New employee are excepted from supervisors’ meetings.

คนงานใหม่ได้รับการยกเว้นจากการประชุมระดับผู้ดูแล


ทดลองทำแบบฝึกหัด เติมคำที่ถูกต้อง

1. When Bob asked Sally to marry him, she happily ________

2. All the classmates ________ William attended the reunion.

3. I was never really insane ________ upon occasions when my heart was touched.

4. We ________ the love we think we deserve.


เฉลย

1. accepted

2. except

3. except

4. accept