ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 85: Self/Selves

Self ใช้ร่วมกับคำสรรพนามเอกพจน์ แสดงตัวเอง หรือย้ำว่าเป็นการกระทำด้วยตนเอง คือ myself ของฉัน, himself ของเขา, herself ของเธอ, itself ของมัน เช่น

I talk to myself.

He looks at himself in the mirror

Selves ใช้ร่วมกับคำสรรพนามพหูพจน์ แสดงตัวเอง หรือย้ำว่าเป็นการกระทำด้วยตนเอง คือ ourselves ของเรา, themselves ของเขาทั้งหลาย เช่น

Can they do it themselves?

บางครั้ง ใช้ by ประกอบด้วย เช่น

Sometimes I live by myself.

They have to finish the work by themselves.

แบบฝึกหัด 1

ให้เปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถามตามตัวอย่าง

He wants you to do it. Why doesn’t he do it himself?

1. They want you to tell him. __________________________

2. She expects you to get it. __________________________

3. We’re asking you to look for it. __________________________

4. He advises you to make a contribution. __________________________

5. I am ordering you to get to work. __________________________

เฉลย

1. Why don’t they tell him themselves?

2. Why doesn’t she get it herself?

3. Why don’t we look for it ourselves?

4. Why doesn’t he make a contribution himself?

5. Why don’t you get to work yourself?

แบบฝึกหัด 2

ให้เปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม ใช้ by ประกอบด้วย ตามตัวอย่าง

Can’t you go with him? No. He will have to go by himself.

1. Can’t you sit with her? __________________________

2. Can’t you work with us? __________________________

3. Can’t you walk downtown with him? __________________________

เฉลย

1. No. She will have to sit by herself.

2. No. We will have to work by ourselves.

3. No. he will walk downtown by himself.

คงเข้าใจดีนะครับ รักษาสุภาพ และระวังตัวด้วยครับ