ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 61: Verbs + Preposition (over, through)

การเลือกมาเกษียณที่ฮาวาย เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับเรา ด้วยเหตุผลบางประการที่สัญสุดดืออากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ อุณหภูมิระหว่าง ๗๕ ถึง ๘๘ F. มี trade wind โชยทุกวันเวลา เย๋ยสบายไม่เหนียวตัว แม้ต่าครองชีพค่อนข้างจะสูงแต่เราก็อยู่สุขสบายไม่ขัดสน ที่สำคัญสุดคือ ประชากรอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คงเป็นเพราะ ประชากรประกอบด้วย

Asian 37.79% White 24.95% Hawaiian 10% Black 1.63% อื่นๆ

ด้วยวัฒนธรรม Aloha ที่รักสันติและโอบอ้อมอารี และมีชาวเอเชียนเป็นสั่วนใหญ่ การรังเกียจผิวจึงไม่มีบนแผ่นดินนี้

อาทิตย์นี้ เราจะศึกษาคำกริยาที่ใช้กับคำบุพบท out และthrough ดังต่อไปนี้

Do over ทำซ้ำ ทำใหม่ It’s the wrong answer Please do it over.

Hold over เลื่อนไป The meeting has been held over another week.

Look over ตรวจดู Please look over this letter to see if there are any mistakes.

Run over รถชน He ran over a cat walking across the street.

Take over เข้ารับผิดชอบ Mr. White left the company, so Mr. Black took over his position.

Talk over พูดจาระวัง He always talks things over with his teachers.

Think over ไตร่ตรอง It sounds, but I need time to think it over.

Put through ๑. ทำความลำบากใจ I was put through a lot of difficulties.

๒. โอนโทรศัพท์ The line is free now. I will put you through.

See through เห็นชัดเจน I know why she wants this job. I can see through her.


แบบฝึกหัด ให้หาคำกริยาที่เหมาะสมในประโยคต่อไปนี้

1. We are not ready to go to the US., I need to _________ over.

2. Please _________ it over. This is the only chance we can go to the US.

3. I have to go to the airport. Can you _________ over my job.

4. He is off the phone, I can _________ you through now.

5. Watch out. You may _________ over the cat.

6. I am sorry that I _________ you through a lot of hardships

7. There are a lot of errors in this report. Please _________ it over.

8. Every can tell that he lied. We can _________ through him.

9. He _________ over the report to make sure that there are no mistakes.

10. You need to _________ things over with your parents.


เฉลย

1. Hold

2. Think

3. Take

4. Put

5. Run

6. Put

7. Do

8. See

9. Look

10. Talk

ระยะนี้ การรังเกียจเหยียดผิวเอเชียน เริ่มลดลง แต่ก็อย่าได้ประมาท ถ้าเห็นคนขาวท่าทางเกเร เดินห่างไปไกล และพก pepper spray ไว้ฉีดเข้าตา แล้วโทรถึง 911 ทันที ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก โควิด และ คนโรคจิต