ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
บทที่ ๙ Phrase (วลี)

เรื่อง วลี หรือ Phrases เรื่องที่ ๕ เรื่อง อาทิตย์นี้ ขอเสนอเรื่อง Participial Phrases ที่มีรูป Present Participle และ Past Participial Phrase:

A. Present Participle and Present Participial Phrase

Present Participle เป็นกริยาที่มี –ing ลงท้ายคำ ใช้วางหน้าคำนาม ทำหน้าที่เยี่ยงคำคุณศัพท์ เช่น

· A fishing trip (เที่ยวจับปลา)

· a sleeping bag (ถุงใช้นอน)

· a shopping center (สถานที่จับจ่าย)

Present Participial Phrase เป็นวลีที่ประกอบด้วย Present Participle + Noun นำประโยค ทำหน้าที่เป็นดังคำคุณศัพท์ แต่คำนามในประโยคจะต้องเป็นคำเดียวกับคำนามที่ละไปใน Present Participle


ตัวอย่างประโยค

· Looking at the Eiffel Tower, I could see some similarities between the Eiffel Tower and the Temple of Dawn.

มองดูหอไอเฟิล ผมเห็นความคล้ายและต่างระหว่างหอไอเฟิลและพระปรางค์วัดอรุณ

· Approaching the airport, I began to feel excited to visit my family.

เข้าใกล้สนามบินเข้ามา ผมเริ่มตื่นเต้นที่จะได้ไปเยี่ยมครอบครัวผม

B. Past Participle และ Past Participial Phrase

Past Participle เป็นกริยาที่มี –ed, -en, -ought และอีกหลายรูปลงท้ายกริยา แต่จะไม่ทำหน้าที่อย่างกริยา หากจะเป็นดังคำคุณศัพท์ เช่น

· A broken dish (จานแตก)

· an exhausted trip (การเดินทาวที่เหนื่อย)

· a haunted house (บ้านผีสิง)

Past Participial Phrase เป็นวลีที่ขึ้นต้นด้วย Past Participle ที่ตัดมาจากประโยคในรูป Passive Voice และเพราะ ประธานในประโยค Passive Voice ละไว้ แต่ก็จะมาปรากฏในประโยคหลัก ดังตัวอย่างสองประโยคที่นำมารวมกันดังนี้

· Passive Voice: Mr. Thomas was taken to the hospital in time. มร.โธมัสถูกส่งโรงพยาบาลทันเวลา

· Main Sentence: He was saved by the medical team. เขาได้รับการรักษาโดยปลอดภัยจากคณะแพทย์

· Participial Phrase + Main Sentence:

o Taken to the hospital in time, Mr. Thomas was saved by the medical team.

ถูกส่งโรงพยาบาลทันเวลา มร.โธมัสได้รับการรักษาโดยปลอดภัยจากคณะแพทย์

· Passive Voice: The hikers were trapped by the storm. นักเดินเขาถูกกักในพายุ

· Passive Voice: The hikers were rescued by a search team.นักไต่เดินเขาได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยสืบหา

· Participial Phrase + Main Sentence:

o Trapped by the storm, the hikers were rescued by a search team.

ถูกกักในพายุ นักเดินเขาได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยสืบหา

เวลาอ่านข่าว หรือหนังสือภาษาอังกฤษ ลองสังเกตการใช้ Present Participial Phrase และ Past Participial Phrase ดูครับ