ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๘ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ๒

สองอาทิตย์ก่อน ได้เริ่มฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับนี้จะดำเนินต่อเป็นตอนที่ ๒ ด้วยเรื่องการตอบคำถาม How ที่ใช้ร่วมกับกริยาช่วยต่างๆ เช่น Verb to Be, Do, Have และ Modals ในคำตอบแนะให้ใช้ by ตามด้วยกริยาที่ลงท้ายด้วย –ing ที่เรียกว่า Gerund เพราะ by เป็นคำบุพบท ตำถามหนึ่งอาจตอบได้หลายอย่าง ให้ทดลองตอบดู แล้วเปรียบเทียบกับคำเฉลยที่ท้ายบทความ


ตัวอย่าง

Information:

We can learn to speak English in less than a year.

Question:

How can we learn to speak English in less than a year?

Answers:

By speaking with an English speaker every day.

By not giving up.

By reading, by listening to English movies, and by imitating English conversations.

Exercise 1

1. Television programs can educate us.

2. We can avoid automobile accidents.

3. Columbus came to America in 1492.

4. We are going home.

5. We are improving our English rapidly.

เฉลยคำถาม คำตอบ

1. How can television programs educate us?

By showing us how to cook.

The weather report lets us prepare what to wear the next day.

2. How can we avoid automobile accidents?

By being alert all the time

By watching the traffic.

3. How did Columbus come to America in 1492?

By ship.

4. How are you going home.

By taxi.

By bus.

I have a ride home.

5. How are you improving your English rapidly.

I speak English every day with my American friend.

By watching English programs on television.

ลองฝึกดูนะครับ หากมีคำถาม e-male ส่งคำถามมาได้นะครับ