ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๙ ใช้คำไหนถึงจะถูก Admit หรือ Confess

การสนทนาภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากรู้จักกฏไวยากรณ์แล้ว ยังต้องรู้จักคำ ซึ่งบางคำอาจดูคล้ายกัน แต่ใช้ต่างกัน จึงนำเสนอผลัดกันไปทุกอาทิตย์ ฉบับอาทิตย์นี้เป็นเรื่องการใช้คำ Admit หรือ Confess ที่มีคำแปลในภาษาไทยเหมือกันคือ “ยอมรับ” หริอ “สารภาพ” รายละเอียดของความต่างมีดังนี้

Admit เป็นการยอมรับว่าได้ทำผิดพลาด ที่ไม่มีผลเสียหายอะไร เช่น

A: I admitted that I was mistaken. You look like my friend I haven’t met for ten years.

ฉันยอมรับว่าฉันผิดพลาดไป คุณเหมือนเพื่อนของฉันที่ฉันไม่ได้พบมา ๑๐ ปี

B: Are you new here?

คุณเป็นคนใหม่ที่นี่หรือ

A: Yes, I just moved from Chonburi last year.

ใช่ ฉันเพิ่งย้ายมาจากชลบุรีปีที่แล้ว

B: I am Daisy.

ฉันชื่อเดซี่

A: I am Suda. Nice to meet you.

ฉันชื่อสุดา ยินดีที่ได้รู้ขักเธอ

Confess เป็นการสารภาพเรื่องที่สำคัญกว่า เช่น “การลักขโมย” หรือ ยอมรับที่ได้ทำอาชญากรรม ดังตัวอย่างการสนทนานี้

A: After three hours of investigation, he confessed that he committed the crime.

๓ ชั่วโมงหลังจากการสอบสวน เขาสารภาพว่าเขาได้ทำอาชญากรรม

B: What did he do?

เขาทำอะไร

A: He broke into someone’s house and stole their TV and other belongings.

เขาขึ้นบ้านของคนคนหนึ่ง และขโมยโทรทัศน์กับทรัพย์สินอื่นๆ

B: What will happen to him.

แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเขา

A: The juvenile court convicts him of burglary, so he could face to one year in juvenile prison.

ศาลเด็กตัดสินคดีลักขโมบ ดังนั้นเขาจะต้องถูกจำคุกในสถานกักกันเด็กเป็นเวลา ๑ ปี

B: That will give him a good lesson.

นั่นจะเป็นบทเรียนที่ดีของเขา

ฉบับหน้าจะเป็นการฝึกสนทนา สนใจเรื่องใดติดต่อมาได้ที่อีเมลข้งต้นครับ มีหลายคนโทรเข้าสายของภรรยาผม แต่ไม่ได้ฝากข้อความไว้ จึงไม่ได้โทรกลับ กรุณาติดต่อผมทางฮีเมลครับ