ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๒๓ either

คราวก่อนใด้หัดใช้ and so และ too แสดงความเห็นที่พ้องกัน แต่การสนทนา ย่อมต้องมีความเห็นปฏิเสธที่พ้องกันทั้งสองฝ่าย เราจะใช้ either กัน

ก่อนจะฝึกใช้คำนี้ เราจะดูตัวอย่างที่ใช้ either กรุณาสังเกตรูปประโยคย่อที่สอง ว่าใช้กริยารูปไหน ก่อนมี either ตามมา

1. Paul was not excited to work outside Bangkok; Peter wasn’t either.

พอลใม่ตื่นเต้นที่จะไปทำงานนอกกรุเทพ พีเต้อร์ก็ไม่เช่นกัน

2. Paul didn’t bring his cell phone, and Peter didn’t either.

พอลไม่ได้นำโทรศัพท์มือถือมา และพีเตอร์ก็ไม่เหมือนกัน

3. Paul doesn’t want to go to the party; Peter doesn’t either.

พอลไม่ต้องการไปงาน พีเต้อร์ก็ไม่เหมือนกกัน

4. Paul will not accept that he lied, and Peter won’t either.

พอลไม่ยอมรับว่าเขาโกหก และพีเต้อร์ก็ไม่เหมือนกัน

ตัวอย่างทั้งสี่ มีกริยาหลักในรูปปฏิเสธต่างกัน ประโยคแรก เป็นกริยา to be ในรูป was notประโยคที่สอง คือ bring ในรูป didn’t bring ประโยคที่สาม คือ doesn’t want ประโยคที่สี่ คือ will not accept

และการรวมประโยคมีสองวิธี คือใช้ and หรือ ; (semi colon)

กรเห็นพ้องในความปฏิเสธ จะสังเกตได้ว่า ทุกประโยคใช้ กริยาหลักในรูปปฏิเสธที่ย่อลง และตามด้วย either


ทดลอง ฝึกต่อคำสนทนาดูนะครับ

1. I don’t understand Lucy’s behavior; my wife ___________ .

2. Lucy will not go out today and her sister ___________ .

3. My mother is not afraid to make mistakes; my father ___________ .

4. My brother cannot speak English well, and I ___________ .


คำตอบ

1. doesn’t either

2. won’t (will not) either

3. isn”t (is not) either

4. can’t (cannot)

ไม่ยากใช่ไหมครับ การเรียนภาษาอื่นนั้นไม่ยากเท่าที่คิด เมือเข้าใจและฝึกฝนไปเรื่อย กว่าจะรู้ตัวว่าพูดได้ ก็พูดไปได้มากแล้ว