ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๗ ใช้คำไหนถึงจะถูก

ภาษาไทยางครั้งมีความซับซ้อน เช่น “ทำลายผ้า” มีความซับซ้อน ๑ ทำลาย ผ้า (destroy) ๒ ทำ ลายผ้า (broidery) หรือ “ชนแมวตาย” ถ้าแยกคำให้ถูกต้อง ก็จะไม่ซับซ้อน คือ ๑ ชนแมว ตาย (run over a cat) ๒ ชน แมวตาย (run over a dead cat) หรือ คำว่า “กา” เป็นดั้งคำนาม เช่น “นกกา” “กาน้ำ” หรือ เป็นคำกริยา “กาเครื่องหมายถูก” และยังมีคำว่า “ดำ” ที่เป็นคำนามหมายถึง ๑ สี (color) ๒ เป็นคำกริยา เช่น “ดำน้ำ” (dive) ” ภาษาอังกฤษก็มีคำคล้ายกัน พาให้เจ้าของภาษาใช้กันผิดๆ ซึ่งเป็นการสนทนาเรื่อง “ใช้คำไหนถึงจะถูก” ในฉบับนี้

Ability/Capability

คำทั้งสองเมื่อแปลเป็นไทย จะมีความหมายเดียวกัน คือ “ความสามารถ” แต่ความหมายในภาษาอังกฤษจะชัดเจนกว่า เมื่อดูการใช้คำ

Ability เป็น “พลัง, ทักษะ” เช่น

He has the ability to do a few things at the same time.

เขามีความสามารถที่จะทำสองสามสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน

Capability เป็นความสามารถในเชิง ความถนัด หรือ ความชำนาญ เช่น

He has the capability to do well on his assignment if he plans well.

เขามีความสามารถที่จะทำงานที่ได้รับมาได้ดี ถ้าเขาเตรียมงานดี

Above/Over

คำทั้งสองมีคำแปลเป็นไทยเพียงคำเดียว คือ “เหนือ” แต่ในภาษาอังกฤษจะมีความเหมือน และต่างชัดเจน

๑ “อยู่ในที่สูง” เช่น

The picture is above the cabinet. The picture is over the cabinet.

ภาพอยู่เหนือตู้

๒ ใช้กับตัวเลข หรือ การวัด หรือ มากกว่า จะใช้ Over เช่น

There are over 100 people living in this apartment.

มีคนมากกว่า ๑๐๐ คนในอพารท์เม้นท์

You have to be over 18 to buy beer.

คุณต้องมีอายุมากกว่า ๑๘ ปีถึงจะซื้อเบียร์ได้

๓ ถ้าใช้วัดระดับสูงต่ำของอุณหภูมิ ระดันน้ำ ระดับคะแนน จะใช้ above เช่น

Your child is above average.

ลูกของคุณทำคะแนนเหนือผู้อื่น

The temperature in Hawaii is above 80 in the summer.

อุณหภูมิในฮาวายสูงกว่า ๘๐ ในฤดูร้อน

We are now 5,000 feet above sea level.

ตอนนี้เราอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ๕,๐๐๐ ฟีท

ฉบับหน้าเราจะสนทนาด้วยเรื่อง คำสับสนในภาษาอังกฤษ