ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 57: Verbs + Prepositions 2

อาทิตย์นี้ จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้ว ด้วยคำบุพบทประกอบกริยายังมีอีกมาก ดังต่อไปนี้

บุพบท กริยาประสม ความหมาย ตัวอย่างประโยค

About bring about ทำให้เกิดขึ้น The new manager has brought about some new rules

Across get across ทำให้เข้าใจ Sometimes I can’t get the meaning across in Thai.

Aside set aside เก็บเงินไว้ He sets aside $300 a month for a rainy day. (วันที้เดือดร้อน)

Put aside ประหยัท My parents always reminded me to put money aside

Away give away บริจาค I would rather give away unused items.

Layaway ผ่อนจ่าย I can’t pay in full, so I choose a layaway plan.

Throw away ทิ้ง Don’t throw away her old dresses. She give them away.

Back cut back ลด You can save much money if you cut back on water usage.

Playback เปิดภาพ Nowadays you can playback old movies on a computer.

Take back คืน This dress doesn’t fit me. I need to take it back.

Turn back หันกลับ This is not the right way. We have to turn back.


แบบฝึกหัด ให้เติมคำบุพบทให้ถูกต้อง

1. You should throw ________the old clothes. You can’t wear them any more.

2. Can you read the last sentence ________ again?

3. What is the best way to get ________ in English for the word เกรงใจ?

4. Stop crying and wipe ________ your tears.

5. The road ends here. We need to turn ________.

6. We made a deposit on a diamond ring to lay it ________ for later pick up.

7. She finished reading her book, so she laid it ________.

8. Martin Luther King gave a powerful speech that brought ________ civil rights.

9. Mr. Millionaire had so much money to give ________ before he passed away.

10. Keep ________ from the cliff. You may fall.


เฉลย

1. away

2. back

3. across

4. away

5. back

6. away

7. aside

8. about

9. away

10. away

พยายามฝึกไปอาทิตย์ละครั้ง ไม่นานนักก็จะเก่งขึ้น