ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔๕ Frequency Adverbs

มีคำที่แสดงเหตการณ์ที่เกิดขึ้นมากน้อยแต่ไหน เรียกคำเหล่านี้ว่า Frequency Adverbs หรือกริยาวิเศษณ์ที่แสดงความถี่ของกริยา มีคำว่า

Frequency Adverbs Meaning Example

Often บ่อยครั้ง They often eat at this French restaurant.

Always เสมอ You always have a second cup of coffee.(กาแฟถ้วยที่สอง)

Usually โดยปกติ She’s usually here on time (ตรงเวลา)

Never ไม่เคย I have never lied to you. (โกหก)

Seldom ไม่ค่อย She often goes downtown. (เข้าเมือง)

Sometimes บางครั้ง He’s sometimes late for work. (เข้างานสาย)

Rarely นานๆครั้ง They rarely go to the movies. (ไปดูหนัง)

Occasionally เป็นครั้งคราว We occasionally go for a walk together. (ไปเดินเล่น)

Generally โดยทั่วไป Alex generally has eggs for breakfast. (กินไข่)

ให้สังเกตจากตัวอย่างว่า ถ้ากริยาเป็น Verb to Be (is, am, are, was, were) Frequency Adverbs จะอยู่หลังกริยา ถ้าเป็นกริยา Frequency Adverbs จะอยู่หน้ากริยานั้น


แบบฝึกหัด

ให้ตอบคำถาม โดยใช้ Frequency Adverbs ที่แนะให้

1. Is he ever home? No, (seldom) ______________________________.

2. Do they usually stay home? Yes, (often) ______________________________.

3. Did he ever live here? No, (never) ______________________________.

4. Does he ever get here on time? No, (not always) ____________________________.

5. Do you usually eat Thai food? Yes, (every day) ____________________________.


เฉลย

1. No, he is seldom home.

2. Yes, they often stay home.

3. No, he (has) never lived here.

4. No, he doesn’t always get here on time.

5. Yes, I eat Thai food every day.

พยายามหัดใช้ Frequency Adverbs ในการสนทนา กับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือคนทั่วไป แล้วความชำนาญก็จะเพิ่มขึ้น