ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔๒ การเปลี่ยนคำ

คำนามผสมเป็นการเปลี่ยนคำเดี่ยว เช่น The call is urgent. เปลี่ยนเป็คำนามผสมได้ เพื่อต่อความไปได้อีกคือ urgent call is for you.หรือ Is this an urgent call? เปลี่ยนคำพูดเป็น Is this call urgent? ตัวอย่างทั้งสองมีคำ urgent เป็นคำคุณศัพท์ ที่เปลี่ยนที่ได้ คือ ใช้กับกริยา Be หรือ นำมาประกอบคำนามโดยวางไว้หน่าคำนาม

ฉบับนี้เราจะฝึกการเปลี่ยนความสองวิธี คือ หาคำคุณศัพท์ในประโยคคำภาม แล้วเปลี่ยนคำพูดเป็นสองแบบคือ

๑. สร้างประโยคคำถามกับคำคุณศ้พท์ Is this call urgent?

๒. สร้างคำผสมจากคำคุณศัพท์ในประโยคคำถามเดิม Is this an urgent call?

แบบฝึกหัดที่ ๑ ให้เปลี่ยนคำคุณศัพท์ที่ใช้ตามลำพังในประโยคแรก มาเป็นคำผสมในประโยคที่สอง

1. A. Are these papers important?

B: _______________________ ?

2. A: Is this clock accurate?

B: _______________________ ?

3. A: Are these paintings Chinese?

B: _______________________ ?

4. A: Is this box very heavy?

B: _______________________ ?

5. A: Are those new apartments expensive?

B: _______________________ ?


เฉลย

1. B: Are these important papers?

2. B: Is this an accurate clock?

3. B: Are these Chinese paintings?

4. B: Is this a very heavy box?

5. B: Are those new expensive apartments?


แบบฝึกหัดที่ ๒ จากคำนามผสมรำหว่างคุณศัพท์กับคำนาม ให้ตั้งคำถามด้วย What kind of ดังตัวอย่าง

A: 1. I like to read books

B: What kind of books do you like to read?

1. A: In Thailand, I ate a lot of desserts.

B: _______________________ ?

2. A: I like to see movies.

B: _______________________ ?

3. A: Preecha plays sport every weekend.

B: _______________________ ?


เฉลย

1. B: What kind of desserts did you eat?

2. B: What kind of movies do you like to see?

3. B: What kind of sports does Preecha play every weekend.

หวังว่าผู้อ่านจะนำไปใช้ในชีวิตบ้าง