ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 54: and … too / and … either / but

การแสดงความเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยมี ๓ วิธี

1. And…too ใช้บอกความเห็นด้วย

2. And … either ใช้บอกความไม่เห็นด้วย

3. But ใช้บอกความไม่เห็นด้วย

ตัวอย่าง

He wants coffee, and I do too. เขาต้องการกาแฟ และผมก็ต้องการด้วย

He doesn’t want coffee, and I don’t either. เขาไม่ต้องการกาแฟ และผมก๋ไม่ต้องการ

He wants coffee, but I don’t. เขาต้องการกาแฟ แต่ผมไม่ต้องการ

แบบฝึกหัด ให้แสดงความเห็นตามคำที่แนะไว้ในวงเล็บ

1. You need transportation. (and … too) ______________________________

2. You didn’t leave her a tip. (and … either) ______________________________

3. You’re American. (but) ______________________________

4. They didn’t order a cocktail. (and … either) ______________________________

5. They are studying Chinese. (but) ______________________________

6. They own a car. (and … too) ______________________________

7. He’s getting a bit hungry. (but) ______________________________

8. She likes Japanese food. (but) ______________________________

9. Tom didn’t do him any favors. (and … either) ______________________________

10. They have a couple of questions. (and … too) ______________________________

เฉลย

1. You need transportation, and I do too.

2. You didn’t leave her a tip, and I didn’t either.

3. You’re American, but I am not.

4. They didn’t order a cocktail, and I didn’t either.

5. They are studying Chinese, but I am not.

6. They own a car, and I do too.

7. He’s getting a bit hungry but I am not.

8. She likes Japanese food, but I don’t.

9. Tom didn’t do him any favors, and I didn’t either.

10. They have a couple of questions, and I do too.

ทำได้ใช่ไหมครับ หากมีคำถาม ให้ถามมาได้เสมอครับ ที่ dr.grujanawech@gmail.com

ระยะนี้มีคนไทยจากลอส แองเจลิส มาเที่ยวฮาวาย พบผมแต่ไม่ได้พูดกับผม พูดกับภรรยาผมแทน คราวหน้าหากใครมาเที่ยวฮาวาย กรุณาทักทายผมนะครับ ผมยินดีจะพูดด้วย