ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 60: Verbs + Preposition (Out)

ระยะนี้นอกจากจะต้องระวังเชื้อไวรัส ยังค้องระวังเชื้อรังเกียจผิว หรือ hate crime เป็นคำที่เริ่มปรากฏในสหรัฐอเมริกมาแต่สมัยทที่ชาวยุโรปเข้ามาแย่งดินแดนจากอินเดียนแดง (Native Americans) ต่อมาก็แบ่งแยกสังคมเมื่อ นำคนผิวดำมาเป็นทาสจากประเทศอัพฟริกา ในภาคใต้ด้วยการกระทำที่เรียกว่า Lynchings หรือการฆ่าโดยไม่ต้องขึ้นศาล การรังเกียจสีผิวยังมีเรื่อยมาเหมือนเชื้อไวรัส ที่ระบาดไปทั่วต่อชนกลุ่มน้อย เช่น เม็กซิกัน เอเชียน ล้วนถูกทำร้ายและฆ่าอย่างเปิดเผล

อาทิตย์นี้ จะศึกษาคำกริยาที่มีคำบุพบทประกอบเฉพาะคำ คือคำ Out Out ดังคำต่อไปนี้

Act out แสดง Children enjoy acting out the stories.

Cross out ขีดออก I crossed out some words that mean nothing.

Figure out คิดออก Have you figured out what to do?

Fill out กรอก There are a few forms you need to fill out before going to Thailand.

Find out ค้นพบ She found out that her husband is seeing another woman.

Hand out แจก Salvation Army is handing out clothes to poor people.

Help out ช่วยเหลือ Her parents are helping them out with $400.

Keep out ห้ามเข้า Please keep out of the lawn.

Move out ออกจาก My brother moved out when he was 20.

Pick out เลือก Have you picked out the color?

Point out ชี้แจง He pointed out some nice beach parks to visit in Hawaii.

Straighten out ยืด You need to straighten out your legs.


แบบฝึกหัด ให้หาคำกริยาที่เหมาะสมกับประโยคต่อไปนี้

1. I can’t live in this house any more. I need to ________ out next week.

2. There are a few forms for you to ________ out.

3. You have to ________ out your choice.

4. I haven’t ________ out who stole the money.

5. She ________ out who did it.

6. I have some flyers for you to ________ out

7. You need to shut the door to ________ out flies

8. Can you ________ me out. I need $500 to pay off my debt.

9. Her friend ________ out some of her mistakes.

10. Why did you ________ out this sentence?


เฉลย

1. Move

2. Fill

3. Pick

4. Figured

5. Found

6. Hand

7. Keep

8. Help

9. Pointed

10. Cross

ขอให้ชาวไทยระวังตัว อย่าไปไหนตามลำพัง พก pepper spray หรือหลอดฉีดน้ำพริกไท ฉีดเช้าตา ไว้ป้องกันตัว พร้อมกับโทรถึง 911