ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔ Hawaiian and Pidgin English

หลายล้านปีหมู่เกาะฮาวายไม่มีคนอาศัยอยู่ จนกระทั่งปี 300 AD หรือ 1,712 ปีที่ผ่านมา จึงมีชาว Polynesians (ชื่อที่ใช้เรียกชาวเกาะเผ่าพันธุ์ต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิคส์) จากหมู่เกาะ มาเคสัส (Marquesas) เป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่เกาะฮาวาย ชาวเกาะกลุ่มที่สองที่มาเกาะฮาวายเป็นชาว ตาฮิเตียน (Tahitians) จนกระทั่งชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาในปลายปี ค.ศ. 1700

จนปีค.ศ. 2020 หมู่เกาะฮาวาย ๘ เกาะมีประชากรรวม 1,412,687 เกาะโออาฮุ (Oahu) เป็นเกาะที่มีประกรมากที่สุดถึง 953,207 คน เมืองหลวงของหมู่เกาะฮาวายคือ Hololulu (โฮโนลูลู) เป็นเมืองที่ใหญ่สุด

ประชากรใน โออาฮุ มี ชาว เอเชียน ๓๗.๗๕ เปอร์เซ็นต์ ชาวผิวขาว ๒๕.๐๑ เปอร์เซ็นต์ ชาวฮาวายเอียนแท้ๆ ลดลงเหลือเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นชาวฮาวายเอียน มีเชื้อสายต่างๆปะปนกันไป หากถามคนฮาวายว่ามีเชื้อชาติใด เขาจะบอกว่า เขามีเชื้อสาย ฮาวาย ฟิลิปิโน ญี่ปุ่น จีน และอื่นๆ ประชากรเอเชียน ประกอบด้วยชาว Filipino ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดียน

ความปะปนของชนชาติต่างๆที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ นำขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษามาถ้วนทั่ว บ้างเรียนภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาแห่งชาติของฮาวาย เคียงข้ามภาษาฮาวาย ที่ค่อยๆลดน้อยลงเมื่อคนรุ่นใหม่หันมาใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนชนชาคิอื่นๆก็เช่น เฉพาะรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายายเท่านั้น ที่ยังคงไว้ในภาษาของตน อยู่ที่ฮาวายนานเข้า เราจะได้ยินคนฮาวายพูดภาษาอังกฤษผสมภาษาฮาวาย เรียกว่า Pidgin English ดังคำว่า

Bomhah หมายถึงแมลงสาบ เขาจะพูดว่า

Grab my slippah (slipper), I gotta (get to) kill one bombah!

เอารองเท้าแตะมา ฉันจะฆ่าแมลงสาบ

Bumbai (bum-bye) = otherwise

“Brah, you better not stay up late bumbai you’ll miss your bus.”

น้องชาย เธอไม่ควรอยู่ดึก เดี๋ยวจะพลาดรถ

Brah (short for brother or braddah) เรียกน้องชาย หรือพี่ชาย

Chicken Skin หรือ Goosebumps. ขนลุก

“My cat was staring at a corner in my room and I got all chicken skin.”

แมวฉันมันยืนที่มุมห้องนอนของฉัน และฉันก็ขนลุก

“I was at Sunset Beach last night and someone wen cockroach my wallet!”

Howzit

The combination of the words “how,” “is” and “it.” เป็นคำผสมระหว่าง how is กับ it

เป็นคำแรกที่คนฮาวายสอนผมพูด เช่น

“Howzit uncle? ลุงสบายดีหรือ

แม้คำนี้จะหมายถึงคนที่เกิดที่ฮาวาย ปัจจุบันจะใช้เรียกคนที่มาอยู่ฮาวายเป็นเวลานาน อย่างที่เราถูกเรียกเช่นนี้ อาจเป็นเพราะเราเริ่มมีลักษณะเหมือนคนท้องถิ่น ใบขับขี่ก็บอกว่าเราเป็นคนท้องถิ่น ร้านอาหาร หรือสถานที่ต่างๆก็ลดราคาให้กับ คามาไอนา

ฉบับหน้าจะพาผู้อ่านเที่ยวบางแห่งที่สวยงาม