ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
คอนที่ ๒๘ very, too, enough

Aloha ทักทายภาษาฮาวายว่า “สวัสดี” ทั้งสองคำมีตวามหมายคล้ายกัน วันนี้เราจะมาสนทนากันด้วยคำ very, too, enough ทั้งสามคำก็คล้ายกันคือใช้บอกจำนวนของคำคุณศัพท์ จะมีต่างกันบ้างตรงที่ว่า very แสดงความมากด้วยจำนวนที่เป็นภาคบวก ส่วน too แสดงจำนวนในเชิงลบ และ enough แสดงความพอเพียง ถ้าจะสร้างภาคลบ ก็ต้องใช้ร่วมกับ not ดูตัวอย่างจากประโยคต่อไปนี้

A: The shoes are size 10. Jim wears size 9.

B: Are the shoes too large for him?

C: Yes, they are too large for him to wear.

A: This computer weighs ten pounds. Mary wants to carry it to school.

B: Yes, it’s light enough for Mary to carry to school.

A: The soup is boiling. John is in a hurry. He’s hungry.

B: Is the soup very hot?

C: Yes, it is very hot. John will have to wait to eat it.

แบบฝึกหัด เติมคำ very, too, enough ลงในช่องว่างตามความเหมาะสมกับเนื้อความ

1. John is twenty-one. He is old ________ to drive a car.

2. The man is ninety years old. He is ________ old to play tennis.

3. The machine weighs a hundred and fifty pounds. It’s ________ heavy for a woman to carry.

4. Peter likes his chair because it’s ________ comfortable.

5. I believe we have ________ food to feed ten people.


เฉลยคำตอบ

1. Enough

2. Too

3. Too

4. Very

5. Enough

อาทิตย์หน้าเราจะมาสนทนาภาษาอังกฤษกันอีกครับ