บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์กิจกรรมเด็กไทยเบย์แอเรีย

ภาษาและวัฒนธรรมไทย ซัมเมอร์นี้มีอะไรบ้าง

อาทิตย์ที่ผ่านมาส่งภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดมงคลฯ เบิร์กเล่ย์ สำหรับโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ มาให้ชมกันแล้ว ฉบับนี้ ขอแนะนำคณะครูอาสาภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 29 ประจำวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนต์ จากโครงการที่ได้รับความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทยขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย สำหรับปีนี้ พ.ศ. 2555 มีครูอาสามาสอนสามท่าน ดังนี้ค่ะ


ครูมิ้ง-ภัทร์สรรพ์พร ยอดประดิษฐ์

ครูมิ้ง จบปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์ วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา จบปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนเพชรถนอม เขตลาดพร้าว กทม.


ครูจ๋า-รชยา อมรกิจสุนทร

ครูจ๋า จบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จบปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีกิจการโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ชื่อ Cleverkids ซึ่งอยู่ในเขตสมุทรปราการ


ครูต้อย- จันทรา โคตรบรม

ครูต้อย จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย สถาบันราชภัฏสกลนคร ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังศึกษาอยู่) เกิดจังหวัดสกลนคร เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดปากท่อ เขตสวนหลวง กทม.


กับคำถามที่ว่า คุณครูทั้งสามท่านคาดหวังอย่างไรในการที่อาสามาสอนเด็กไทยในครั้งนี้คะ

คุณครูทั้งสามตอบเหมือนกันว่า ข้อแรก ต้องการ ให้เด็กไทยในต่างแดนอ่านออกเขียนได้ และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน ข้อสอง ต้องการให้เด็กไทยได้ตระหนักในความเป็นไทย เกิดความซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย และสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ และข้อสาม ต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามให้แก่เด็กไทยในต่างแดน

คุณครูทั้งสามท่านได้ปรารภกับผู้เขียนไว้ว่า ทุกคนที่อาสามาสอนในปีนี้มีความ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างแดนให้มากที่สุด

ค่ะ... ก็ขอขอบคุณ ครูมิ้ง ครูจ๋า และครูต้อย ที่ได้เสียสละเวลาจากบ้านจากเมืองจากหน้าที่การงานมาเพื่อให้ความรู้กับเด็กไทยในต่างแดนด้วยปณิธานที่จะสืบสานถ่ายทอดภาษา และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานี้

ผู้เขียนได้เข้าไปสัมผัสกับการเรียนการสอนในปีนี้อย่างใกล้ชิด (เพราะว่านำหลานๆ ไปเข้าเรียนด้วย) ได้เห็นความกระตือรือร้นของเด็กๆ ที่จะเรียนภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งศีลธรรมและมารยาทแบบไทยๆ แล้วชื่นใจมากๆ ต้องขอชื่นชมความวิริยะอุตสาหะคณะครู ที่ได้แสวงหาบทเรียนและการละเล่นที่น่าสนใจแบบไทยๆมาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ นับเป็นกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ได้ประโยชน์ทั้งเด็กและขณะเดียวกันก็เชื่อว่า คณะครูจะก็ได้ประสบการณ์ที่น่าสนใจจากการสอนเด็กๆ ที่เติบโตในอเมริกาซึ่งเชื่อว่าแตกต่างจากเด็กๆ ที่คุณครูเคยสอนๆมาที่เมืองไทยเป็นแน่นอน

และขอแนะนำอีกหนึ่งโครงการที่มีประโยชน์กับชุมชน นั่นก็คือ โครงการแคมป์ฤดูร้อนสำหรับเด็กไทยที่เติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่าง เกรด 6 ถึง เกรด 12 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย โดยจะมีกิจกรรมร่วมที่จะอบรมให้เด็กเป็นผู้นำของชุมชนไทยในอนาคต รู้จักการทำงานร่วมกัน โดยจะจัดให้มีขึ้นที่ วัดพุทธานุสรณ์ ในวันเสาร์ ที่ 28 มิถุนายน 55 และอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 55 ดังรายละเอียดในโปสเตอร์ที่อยู่ในคอลัมน์นี้ สนใจติดต่อได้ที่ email: thainorcalcamp@gmail.com

ฉบับนี้ชมภาพจากกิจกรรมวันปฐมนิเทศโครงการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนของ วัดพุทธานุสรณ์

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ