บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์บันทึกจากเบย์แอเรีย 23 สิงหาคม 2557

ภาพเป็นข่าว

ฉบับนี้ ขอเชิญชมประมวลภาพจากกิจกรรมสังคมช่วงปลายเดือนสิงหาคม นะคะ

ภาพเป็นข่าวชุดแรก บรรยากาศกิจกรรมวันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม ณ วัดมงคลรัตนาราม กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการทำบุญอุทิศ แล้วในช่วงบ่ายเป็นการเทศน์มหาชาติ ในกัณฑ์ชูชก 79 พระคาถา และวันที่ 16 สิงหาคม เทศน์มหาชาติในกัณฑ์จุลพน 35 พระคาถา โดยคณะท่านเจ้าภาพ คุณครูประจำปี ผู้ปกครอง นักเรียน ร.ร.สอนภาษา ศิลปและวัฒนธรรมไทย วัดมงคลรัตนาราม และท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

ภาพเป็นข่าวชุดที่สอง เป็นบรรยากาศจากงานวันรับสัมฤทธิบัตรของนักเรียนภาคฤดูร้อนโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร. ณรุทธ สุทธจิตต์ เป็นประธานในพิธี

ภาพเป็นข่าวชุดที่สาม เป็นบรรยากาศจากงานเลี้ยงส่งคณะครูอาสาภาคฤดูร้อนประจำวัดพุทธานุสรณ์ คุณครู ธันยรัตน์ เสริมเสนาพร คุณครูรัญญาภัทร์ กุลจิราภัทรฐากูร และครูเพ็ญศิริ อิ่มอุดม

ภาพชุดที่สี่ ต้อนรับคณะครูอาสาสอนนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2557-58 จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูตะวัน โตเอื่ยม ครูธัญญรัตน์ สุรมิตร ครูจตุพร จารุเกศนันท์ และครูศุภณัฐ นุตมากุล

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ