บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์ประมวลภาพจากงานกตเวทิตาจิต สิริโภคา ครูอาสาจามจุรี

พิธีถวายมุทิตาสักการะพระมหาเถระจากสหรัฐอเมริกา

ผู้ได้รับการโปรดเกล้า พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

โดย ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ครูอาสาสมัคร ๓๑ รุ่น ของโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย