บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์บันทึกจากเบย์แอเรีย 8 สิงหาคม 2558

บันทึกฉบับนี้ ขอนำประมวลภาพเหตุการณ์ของเช้าวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาจากประเทศไทย เพื่อพบเยี่ยมเยียน และ ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนท์ ถึงแนวทางการสนับสนุน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วัดพุทธานุสรณ์ โดยมี พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์วัดพุทธานุสรณ์ คณะกรรมการบริหารวัดพุทธานุสรณ์ คณะครูอาสาภาคฤดูร้อนโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ของโครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียนภาคฤดูร้อนให้การต้อนรับ

โดยในการประชุมครั้งนี้คณะผู้บริหารได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการสภาฯ เมืองฟรีมอนท์ รวมทั้งตอบคำถามสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดนด้วย

และในช่วงกลางคืนของวันเดียวกันนั้น สมาชิกสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐ แห่งเมืองฟรีมอนท์ ได้เป็นเจ้าภาพอาหารเย็นต้อนรับ คุณนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๔๐ และคณะศิลปินอีกเก้าท่าน ผู้มีผลงานดีเด่นจากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ ๖ นำโดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๕๕

ขอบคุณภาพจาก คุณนารีรัตน์ นครศรี ประชาสัมพันธ์ของสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนท์