บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์ประมวลภาพงานคิงส์บอล วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2512
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

พบกันใหม่ฉบับหน้า...
วัลลภ คชินทร