บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์เชิญร่วมงานบุญ สมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน

บันทึกจากเบย์แอเรียฉบับนี้ขอทำตัวเป็นประชาสัมพันธ์ไกลถิ่น จากซานฟราน นำข่าวจากบอสตันมารายงานเพื่อเป็นบุญกุศล เนื่องจากในอีกไม่กี่อาทิตย์ที่จะถึงนี้ คือในวันที่ 11-14 เดือนมิถุนายน ศกนี้ จะมีการฉลองวัดที่ยิ่งใหญ่สุดของวัดไทยในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้น นั่นก็คือวัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน มลรัฐแมซซะชูเซ็ทซ จะจัดงานการพัทธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภชน์วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

โดยงานนี้จัดร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจะมีพระสงฆ์ระดับพระราชาคณะจากประเทศไทยเดินทางมาร่วมงานและร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาด้วย นำโดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช พระพรหมวิชรญาณ ประธานโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนจาก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนพระธรรมทูตจากทวีปยุโรป ผู้แทนพระธรรมทูตสายโอเซียเนีย ผู้แทนพระธรรมทูตจากทวีปอเมริกา

ทางราชการไทยนำโดย พณฯ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาร่วมด้วย เป็นต้น

กิจกรรมของงานโดยสังเขปมีดังนี้ วันพุธที่ 11 มิถุนายน ประชุมชาวพุทธนานาชาติทั่วโลก โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของเรย์นแฮมกล่าวสุนทรพจน์ ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่องชาวพุทธกับการศึกษาพระพุทธศาสนา โดย Professor B.N. Bebbar จาก George Washington University

วันพฤหัสบดี ที่ 12-13 มิถุนายน เป็นการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 38/2557

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน การพัทธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภชน์วัด เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น. ไปจนถึงเวลา 20.00น. ซึ่งจะมีพิธีสวดพุทธาภิเษกเฉลิมฉลองอุโบสถวัด พระสงฆ์ทำวัตรเย็น เจิรญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ สัมโมทนียกถา และกล่าวเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง คือ Governor Deval Patrick Massachusetts Governor ร่วมพิธีสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ

เวลา 15.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่พระพรหมวชิรญาณ

เวลา 17.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทฉลองอุโบสถ พระสงฆ์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์พิเศษสมโภชอุโบสถ เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ค่ะ..เป็นการรายงานกิจกรรมโดยสังเขป หากผู้อ่านสนใจรายละเอียดมากกว่านี้ ท่านเข้าไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของวัดนะคะ

แถมท้ายด้วยค่ะว่า คณะเจ้าภาพฝากบอกต่อๆ กันไปว่า สำหรับพระสงฆ์หรือคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานฉลองวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ มาถึงสนามบินบอสตัน แมซซะชูเซ็ทซ แล้ว ต้องการให้ทางวัดนำรถไปรับยังสนามบิน ให้แจ้งและติดต่อเข้ามายังวัด 382 South St. East Raynham, MA 02767 เบอร์โทรศัพท์ 1-508- 823 -1775 http://watnawamin.org/news/page/2 ขอจบลงด้วยประวัติย่อๆ ของวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ

โครงการนี้มีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานคณะกรรมการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ โดยท่านได้กล่าวถึงการริเริ่มโครงการนี้ว่า

“ตามที่คณะสงฆ์และชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันดำเนินโครงการก่อสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตัน หรือเมืองใกล้เคียง ในรัฐแมสซาชูเซทส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ชาวไทยและนานาชาติ ตลอดถึงชาวโลกถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อ พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดนวมินทรราชูทิศ” โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ มส.ได้รับเป็นโครงการของคณะสงฆ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติกับรัฐบาลในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

คณะกรรมการได้เลือกจัดหาซื้อที่ดินในเมืองเรย์นแฮม ใกล้เมืองเคมบริดจ์ นครบอสตัน จำนวน 137 ไร่ ในราคา 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 60 ล้านบาท เป็นที่ตั้งโครงการ และได้จัดหาบริษัทตลอดถึงวิศวกร และสถาปนิกออกแบบวัดแห่งนี้ ให้มีลักษณะพุทธ-ศิลป์ และสถาปัตยกรรมไทยผสมกับอเมริกาที่เหมาะสมกับเป็นวัดในพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับสภาพดิน ฟ้าอากาศในเมืองหนาว ในงบฯก่อสร้าง 2,000 ล้านบาท ในการนี้รัฐบาลได้อนุมัติเงินสนับสนุนค่าออกแบบ และก่อสร้างในเบื้องต้น จำนวน 500 ล้านบาท และคณะกรรมการฯ ได้จัดหาทุนสมทบเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ” (ที่มาไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/content/301407)

และบัดนี้การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดปัจจุบันเก้าสิบกว่าเอเคอร์ หากผู้อ่านท่านใดสนใจอยากเห็นภาพวัดสวยงามแค่ไหน ยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหน ถ้าไม่มีโอกาสเดินทางไปชมด้วยตนเอง กดเข้าไปเยี่ยมชมได้ในยูทูปตามนี้ค่ะhttps://www.youtube.com/watch?v=qypQzCcPS3Y#t=657

ผู้เขียนดูวีดิโอแล้วอยากเดินทางไปชมให้เป็นบุญตาสักครั้ง แต่เมื่อยังไม่มีโอกาสก็ได้แต่ติดตามข่าวคราวผ่านเฟซบุ๊กของวัดและของพระอาจารย์วัลลภ หรือพระมหาวัลลภ เกตุธมฺโม พระสงฆ์ที่ผู้เขียนเคารพและคุ้นเคยสมัยท่านเคยมาเป็นพระธรรมทูตประจำวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย์ แต่ตอนนี้ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติที่บอสตัน คือวัดที่เขียนถึงนี้ค่ะ

พระมหาวัลลภท่านบอกบุญมาว่า อย่าลืมไปร่วมงาน หรือหากไปไม่ได้ก็ร่วมกันทำบุญการพัทธสีมา ปิดทองลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งเป็นมหากุศลทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น และที่สำคัญการที่ท่านจะทำบุญฉลองอุโบสถวัดในต่างประเทศ ท่านจะหาโอกาสได้ยากมาก ท่านมีโอกาสแล้วรีบจับจองเป็นเจ้าภาพทันทีฯ นะจ้ะ

สาธุ...ท่านฝากมาผู้เขียนก็ฝากต่อมายังท่านผู้อ่านค่ะ ระหว่างนี้ก็ชมภาพสวยๆ ของวัดและกิจกรรมของวัดไปพลางๆ ก่อนค่ะ

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ