บันทึกจากเบย์แอเรีย
เพ็ญวิภา โสภาภันฑ์
บันทึกจากเบย์แอเรีย 16 พฤศจิกายน 2556

ร่วมยินดีกับชาวพุทธานุสรณ์ ได้รับจดแจ้งเป็น สภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย

ระยะนี้ผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ดิฉัน คงได้เห็นข่าวคราวเรื่องที่วัดพุทธานุสรณ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชุมชนไทยในซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จงานกาล่าดินเนอร์ ณ โรงแรมเว็นต์ รีจีส ซานฟรานซิสโก จัดโดยสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์ และวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

มีคำถามกันมามากมาย สภาวัฒนธรรมไทยที่เอ่ยถึงนั้น เป็นสภาวัฒนธรรมไทยแบบใด เป็นศูนย์ หรือ เป็นเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมจากที่ใดหรือไม่ เพราะในสหรัฐอเมริกานั้นมีศูนย์วัฒนธรรมอยู่มากมายหลายแห่ง

ดิฉันขอถือโอกาสเล่าสู่กันฟังในฐานะที่ตัวเองเกี่ยวข้องโดยตรงอยู่หลายประการ ประการแรกเป็นผู้ที่เห็นประกาศรับสมัครจัดตั้งสภาจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 และนำเรื่องขึ้นรายงานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประการที่สอง เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการวัดพุทธานุสรณ์ ให้เป็นผู้เรียบเรียงข้อมูลในเอกสาร และส่งใบสมัครเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

เริ่มจากข่าวประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

เมื่อปลายปี พ.ศ.2555 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ออกประกาศเรื่องกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนให้ชุมชนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์จะรวมตัวกันจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศยื่นจดทะเบียนเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมไทย และจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

คณะกรรมการอำนวยการวัดพุทธานุสรณ์เห็นว่า ทางวัดก็ได้มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนพุทธศาสนา ภาษาไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย การที่จะเข้าร่วมเป็นองค์การภาคเอกชนที่ดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นก็ยิ่งจะเป็นเรื่องดี ดังนั้นจึงได้มีมติให้ยื่นใบสมัคร โดยมี พระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม กทม. (ผู้ซึ่งเคยเป็นพระธรรมทูตประจำวัดพุทธานุสรณ์มาก่อน) และ พระวิเทศธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยได้ดำเนินการสมัครจดแจ้งเพื่อสมัครขอจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 นั้น

การจัดตั้งวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จำนวน 1 สภา ต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และประกอบด้วยเครือข่าย 2 เครือข่ายขึ้นไป และใน 1 เมืองให้มีสภาวัฒนธรรมได้เพียง 1 สภา

วัดพุทธานุสรณ์ได้ดำเนินการจดแจ้งสองเครือข่ายวัฒนธรรม คือ เครือข่ายพุทธานุสรณ์ เครือข่ายชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์

ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศรับรองคณะกรรมการทั้ง 21 คน และแต่งตั้งให้สภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 17 ตามกฏระเบียบถูกต้องตามที่กระทรวงฯ กำหนด

และขอแจ้งไว้ในที่นี้ว่า สภาวัฒนธรรมในต่างแดนที่ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ วันนี้ มี 3 แห่ง คือ

1) สภาวัฒนธรรมไทย - จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ (มณฑลซานตง)

2) สภาวัฒนธรรมไทยในประเทศแคนาดา แห่งเมืองออตตาวา

3) สภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์

หน้าที่ของสภาฯ

ให้สภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองฟรีมอนต์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติ

2. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายวัฒนธรรม

3. ระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกำลังต่างๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อการดำเนินงานทางวัฒนธรรม

4. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลการดำเนินงานขององค์กรภาคี และเครือข่ายวัฒนธรรม

6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ ขอความร่วมมือทางวัฒนธรรม

ขอแนะนำ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งเมืองฟรีมอนต์ ค่ะ

นายฉัตรชัย ชมภูพงษ์ ประธานสภาฯ นางกิ่งกาญจน์ สมิตามร เกียว รองประธานสภาฯ นางจินตนา กาญจนามาระกุล เหรัญญิก นารีรัตน์ นครศรี ประชาสัมพันธ์

กรรมการ : นายไพฑูรย์ สุขกสิกร นายสมพจน์ ทรัพย์สุนทร นางนิทรา ฟอร์แมน นางพรรณี ปาละวิวัธ นางลดาวัลย์ ทวีไทย นางสมคิด ปรารถนาดี นางสุวัฒนา วรรณรักษ์ นางนันทิยา บุญญถิ่น นางกรวี มาร์ติน นางสบสุข ศิริโภค นายประเชิญ ชื่นรักชาติ นางสุวิมล จิรชัยกิตติ นางกาญจนา บุญสม นางทัศนัย มหาวงศ์ตระกูล นางสาวิตรี หยวน นางเพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ก็ถือว่าเป็นการรายงานให้ทราบกันพอเป็นสังเขปนะคะ ถึงที่มาที่ไปของชาววัดพุทธานุสรณ์ที่ได้รับการรับรองเป็นสภาวัฒนธรรมในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 17 และกฏกระทรวงกำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งการประชุม การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. 2555

ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้า พระราชปริยัติเวที จากวัดสุวรรณาราม กทม. และพระวิเทศธรรมกวี เจ้าอาวาส วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อคณะกรรมการจนการดำเนินงานจดแจ้งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอแสดงความยินดีกับชาววัดพุทธานุสรณ์อีกครั้งค่ะในเดือนแห่งความปลื้มปีติ พฤศจิกายน ศกนี้

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ