ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังถึงเวลาที่คนไทย ต้องร่วมมือกัน ปฏิวัติประเทศไทย โดยประชาชน 24 พย 55

เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างถาวรและยั่งยืน และสัมฤทธิผล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ เพื่อไม่ให้ มวลชนสูญเสีย ชีวิตและเลือดเนื้อ ซ้ำซาก โดยที่ประเทศไม่ได้รับการแก้ไข แต่ชนชั้นปกครองกลับ ผลัดกัน กอบโกย และได้ประโยชน์

ขอร่วมเสนอแนวคิดสู่ ผู้นำทุกฝ่าย ไม่เลือกสี

ขอเสนอ เงื่อนไขรูปธรรมที่แกนนำทุกฝ่ายต้องร่วมทำสัตยาบรรณ -สัญญาประชาคมต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้

1 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูประบบตรวจสอบ ศาล ตำรวจ เรือนจำ อัยการ มีระบบลูกขุน ในการตัดสิน ที่มาของตัวแทน องค์กรอิสระ ต้องมีคุณงามความดีไม่ต่ำกว่า 10 ปี ที่โปร่งใส ให้สังคมร่วมตรวจสอบประวัติ และ มีแรงจูงใจให้ประชาชน ช่วยจับคนโกง ตัวแทนองค์กรอิสระตุลาการ ศาล ตำรวจ อัยการ อธิการบดี. ผอ.รร ดังต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน คดีของแผ่นดินไม่หมดอายุความ คนทำธุรกรรมมากกว่าสองล้านบาทต้องรายงานรัฐ คดีคอรัปชั่นไม่หมดอายุความ องค์กรอิสระ ศาล แยกให้อิสระจากการ กำกับของรัฐ เช่นงบประมาณต้องอิสระ ไม่ใช่ต้องขออนุมัติ จากรัฐสภา เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักเลขา ในองค์กรต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม

2 ปฏิรูประบบการเมือง

2.1 การได้มาซึ่งผู้บริหารประเทศ เลือกตั้งคณะผู้บริหารประเทศ นายก รัฐมนตรี ครม และตัวแทนองค์กรอิสระจากประชาชนโดยตรง ที่มาองค์กรอิสระ ต้องให้ผู้แทนศาสนา หรือ ประชาชน ร่วมกันเลือกและ ต้องมีคุณงามความดีไม่ต่ำกว่า 10 ปี ที่โปร่งใส ให้สังคมร่วมตรวจสอบประวัติ

2.2 ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การเลือกตั้ง ปรับระบบการลงคะแนนใหม่ แก้ไขเกณฑ์การเลือกตั้ง ใช้เงินน้อยๆ ให้เครือข่ายภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ มี พรบ.ตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการ โกงคะแนน ให้ได้คนดีเข้าสภา มีการลงลายชื่อ และเลขบัตรประชาชน ในใบลงคะแนนทุกใบ เพื่อป้องกัน บัตรผี และ ใครโกงการเลือกตั้ง หรือซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต รวมถึงเครือญาติ ที่ปรึกษา

2.3 ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง การรวมตัวของประชาชน มีกองทุนสนับสนุนภาคประชาสังคม และสถานที่ ราชการหน่วยงานรัฐ รัฐบาลประกาศให้ทุกหน่วยงานรัฐรวมองค์กรอิสระ มีตัวชี้วัดประชาธิป ไตย และธรรมาภิบาล (ดูได้ที่ http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/Corporate_Governance.pdf)

2.5 การกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่น พร้อมทีมนักวิชาการ ที่ปรึกษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

2.6 แยกอำนาจบริหารออกจาก นิติบัญญัติ ตุลาการ เลือกตั้งนายก ครม. ตัวแทนอค์กรอิสระ โดยตรง

3 ปฎิรูปศักยภาพคนไทย ปฏิวัติระบบการศึกษา ทำให้คนฉลาด ทำมาหากินเอง อยู่บนขาตัวเองได้ ตามทันคน มีสติปัญญา ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครๆ ปลูกฝังความรักชาติ มีจิตอาสา รู้จักหน้าที่ มีองค์กร ทางศาสนา เข้ามามีส่วนร่วม จัดการศึกษาโดยดึงคนนอกร่วมกระบวนการ ไม่เอาคนใน ศธ. อย่างเดียว

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพมนุษยแห่งชาติ มีการวางระบบให้เด็กไม่ต้องกวดวิชามาก และ เรียนอย่างมีความสุข มีศักยภาพ แก้ไขโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน และมีหลักสูตรให้เลือกเสรี โดยประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการทุกระดับ เด็กไทยทุกคนต้องเรียนฟรีจริง ไม่เอา ม./รร.นอกระบบ

ยกเลิกการสอบมากมาย ในระบบแอดมิชชั่น ยกเลิกการใช้ ONET GPA ยกเลิกการเรียนซ้ำซาก ลดเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงครึ่งหนึ่ง เพราะปัจจุบันเด็กเรียนมากมาย แต่ไม่เกิดมรรคผลต่อการพัฒนา สติปัญญา และพฤติกรรม และเอาม.นอกระบบกลับคืนมาให้เยาวชนเรียนฟรีจากเงินพลังงานของประเทศ

4 ปฏิรูปสื่อ ขอเวลาสื่อทีวีหนึ่งช่อง ช่อง11 หรือ TPBS เพื่อให้ความรู้ประชาชนทุกด้าน มีกฎหมาย คุ้มครองและควบคุมสื่อ สื่อที่เสนอสู่ประชาชนขอให้แสดงถึงความรักชาติเสียสละ หรือสอดแทรก ความรู้ประชาชน

5 ปฏิวัติ ระบบราชการ

5.1 ที่มาของข้าราชการผู้ใหญ่ ปลัด หรือหัวหน้ากรม กอง ในแต่ละหน่วยงานของรัฐ นอกจากความอาวุโส แล้ว ควรจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ และผลงานในอดีต ร่วมด้วย โดยเฉพาะระดับ ซีเก้าขึ้นไป เช่นการรับ ข้าราชการซีเก้า ในกระทรวงสาธารณะสุข เริ่มมีการ แสดงวิสัยทัศน์ ให้สมัครแข่งขันกัน

5.2 บอร์ด รัฐวิสาหกิจ การบินไทย ปตท กฟฝ ขสมก การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย กกร . กบง . ฯลฯ หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงราคาสินค้า ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำมัน ประปา ไปรษณีย์ ค่ารถเมล์ ต้องมีตัวแทน ภาคประชาชน ครึ่งหนึ่ง และให้มีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดกฎเกณฑ์ ซึ่งข้อนี้มีการกำหนดในรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างแท้จริง (และ ไม่มีใครเอาผิด )

5.3 ทุกกระทรวงควรมีรัฐบาลเงาจากตัวแทน ภาคประชาชน ทั่วประเทศ เพื่อติดตามตรวจสอบ เสนอแนะ นโยบาย กฎหมายที่จะออกมาเพื่อบังคับใช้แก่ประชาชน

5.4 ปฏิวัติประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก มาตรการต่างๆ ออกมาเป็นรูปธรรม โดยเร็วที่สุด

ยึดแหล่งสัปทานของประเทศคืน ยึด ปตท คืนให้ประชาชน โดยตั้งราคาภาษี ส่งออกน้ำมันดิบ และค่าภาคหลวงให้ สูงๆ เช่น 80% เพื่อนำมาให้การศึกษาของเยาวชนฟรี อุดหนุนครอบครัวคนยากจน และ ห้ามข้าราชการเป็นกรรมการบริษัทเอกชน ยกเลิกกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน

6 ขจัดความยากจน ให้ทุกครัวเรือนมีที่ทำกินครอบครัวละ 5-10 ไร่ ห้ามขายต่อ คนยากจนทุกคนต้องเรียนฟรีจริง ถึงปริญญาตรี ยกเลิกหนี้นอกระบบ

ถึงเวลาที่คนไทยจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือพรรคการเมืองใดๆ ถึงเวลาที่คนไทยควรได้รับการแก้ไข ขอคนไทยร่วมคิดร่วมลงมือ ขอจงช่วยกัน เผยแพร่ และขยายข้อเรียกร้องให้แกนนำ ทุกฝ่ายว่าจักต้องทำให้ บ้านเมืองอะไรบ้าง อย่าให้คนไทย เจ็บ ตายซ้ำซาก ..


อ่านต่อ - ผ่าตัดประเทศไทย http://www.thammapiban.com/index.php?page=detail_doc&id=45
- วงจรเลวร้ายของประเทศ http://www.thammapiban.com/admin/doc/file/new_version.pdf
- โกงหลายชั้นของเจ้าหน้าที่รัฐ พลังงาน http://www.thammapiban.com/index.php?page=detail_democrat&id=5

ปรารถนาดีต่อประเทศเรา : พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี