ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟรานฯ 22 มิถุนายน 2556

"จงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี" (มาลาคี 2:15 ThaiKJV)

ผู้เชื่อจะต้องหลีกเลี่ยงความโกรธ การพูดให้ร้าย และความคิดที่จะแก้แค้น และสวมใส่ความเมตตากรุณา (ความรักที่แท้) ความอดทน ความเอื้อเฟื้อ ความถ่อมใจ และการให้อภัย

บุคคลที่ไม่ให้อภัยไม่สามารถที่จะเป็นสุขได้ เพราะพระเยซูได้ตรัสว่า "แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน" (มัทธิว 6:16 ThaiKJV)จงเรียนรู้จากพระเยซู พระองค์สุภาพและมีใจถ่อมลง พระองค์เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา (ความรักที่แท้) เอื้อเฟื้อต่อศัตรู และ พร้อมที่จะให้อภัย ขอให้เราเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเรา จิตวิญญาณที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมก็เป็นเหมือนเมืองที่กำแพงและประตูพังทลาย เปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาได้ทุกทิศทุกทาง โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงชำระจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์

ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์

และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทาง

นิรันดร์" (สดุดี 139:23-24 THSV2011)