ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง"ขอให้เชื่อเท่านั้น" (มาระโก 5:36)

จงรับเอาพระคำของพระเจ้า ให้ความดี ความชอบเป็นของพระองค์ที่ได้บอกเราถึงสิ่งที่อยู่ในพระคำของพระองค์ ที่พระองค์สัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์เอง แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้น จะมีสิ่งใดเล่าที่ทำให้เรากลัวได้? พระเจ้าพูดกับคุณในภาษาที่คุณเข้าใจได้ พระองค์สัญญาทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ และพระองค์สอนคุณให้อธิษฐานต่อพระองค์ ต่อพระองค์ในนามพระเยซู

หากคุณไม่เชื่อพระเจ้า คุณก็กำลังบอกว่าพระองค์เป็นผู้โกหก และคุณก็ให้โอกาสซาตานที่จะโจมตีคุณ คุณจะดูถูกพระเจ้าด้วยวิธีที่ร้ายแรงกว่าการไม่เชื่อในพระคำของพระองค์ได้หรือ?

หากคุณถาม "สัญญาต่างๆ นั้นเพื่อข้าพเจ้าหรือ?" ใช่แล้ว เพื่อผู้เชื่อทุกคน! และพระองค์ก็สัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้ความเชื่อแก่คุณ จงเข้าเฝ้าพระเจ้าของคุณ และอธิษฐาน

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเพิ่มเติมความเชื่อให้แก่ข้าพระองค์"

และอ่านพระคำของพระองค์ และเชื่อพระคำนั้น"

เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม พระเยซูโปรดให้ความสุข แก่ผู้เชื่อและฟังคำ"

ศ. ศิริพงษ์ บุตรเคน ฝากมาให้อ่านกัน