ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปียกมือท่วมหัว สาธุแรงๆ.."การปิดทองฝังลูกนิมิตร ทั้ง ๙ ลูก" อานิสงส์ได้รับมหาศาล

เนื่องด้วยวันที่ 5 มกราคม 2020 กำหนดให้มีการพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตที่ วัดบ้านป่านาบุญ โดยพระอาจารย์ชลินทร์ ธัมมวัฑฒโน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่เรามีมิตรไมตรีกันมายาวนาน ดิฉันและอาจารย์เชนวริท ศิลปีพร้อมด้วยเพื่อนๆจากสมาคมรักสุขภาพและลีลาศแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้มีจิตศรัทธาร่วมกับคุณสุเทพ และคุณวินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตหลักด้านเหนือ บูชาพระโมคคัลลานมหาเถระ พระอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ท่องไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้า และดำดิ่งไปดับไฟนรก โปรดสัตว์ผู้เสวยทุกขเวทนา ถือเป็นลูกนิมิตหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจะมีพิธีสงฆ์เริ่มเวลา 10.40 น.ตักบาตร “ปัจจัยทิพย์” ภิกษุสงฆ์จำนวน 108 รูปจากประเทศไทยและในอเมริกา คาดว่าจะมีผู้ไปร่วมงาน 600-1,000 คน จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและไปร่วมบุญกัน

งานบุญนี้คุณรังสิต คงจันทร์ รับหน้าที่จัดบริการรถทัวร์ขนาด 55 ที่นั่งรับจากวัดไทย เวลา 7.00 โมงเช้า รับที่หน้าไทยแลนด์พลาซ่า และมีรถบั๊สอีกหนึ่งคันจะคอยรับที่วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้ เวลา 7.30 น. ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตด้วยกันแจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดจอลที่นั่งได้ที่ (562)896-3003 วันหน้าจะเล่าเรื่องราวของวัดบ้านป่านาบุญให้ฟัง

มาทราบเรื่องราวของลูกนิมิตกันพอสังเขป ลูกนิมิตจะมีทั้งหมด ๙ ลูก จำนวน ๑ ลูก ซึ่งถือเป็นนิมิตเอกนั้นจะตั้งอยู่กลางอุโบสถเพื่อถวายการบูชาพระพุทธเจ้า ส่วนจำนวน ๘ ลูก ถูกจัดให้อยู่ตามทิศต่าง ๆ โดยรอบอุโบสถ ซึ่งทิศที่อยู่รอบอุโบสถนั้นเรียกว่าทิศทั้ง ๘ มี ความหมายที่เป็นมงคล คือ เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือองค์แทนพระอรหันต์สาวก และเพื่อเป็นการบูชา พระอรหันต์สาวกผู้ใหญ่ประจำทิศ หรืออีกนัยหนึ่งนั้นเป็นองค์แทนพระอรหันต์สาวกที่รักษาอุโบสถหรือเขตพุทธาวาสของพระพุทธเจ้า และเป็นการบูชาเทพนพเคราะห์ทั้ง ๙ ให้เกิดบุญและสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

อานิสงส์ของการฝังลูกนิมิต

ด้วยเหตุที่เราอยู่แดนไกลในต่างประเทศ และประจวบกับในสมัยก่อน การที่จะสร้างอุโบสถได้หลังหนึ่ง ๆ หรือแม้จะซ่อมแซมอุโบสถเก่าให้สวยงามขึ้นมิใช่เรื่องง่าย ๆ และต้องใช้ระยะเวลานานมาก ดังนั้น จึงเชื่อกันว่า หากใครได้มีโอกาสทำบุญ “ฝังลูกนิมิต” หรือว่าได้ร่วมสร้างอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา คือ การบูชาคุณของพระพุทธเจ้า และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้พระได้ใช้ทำสังฆกรรมนั้น จะมีอานิสงส์ถึง ๖ ประการด้วยกัน คือ

1..ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัททวะ ทั้งหลาย 2..ไม่เกิดในตระกูลต่ำ 3..หากเกิดในมนุษย์โลก ก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ 4..หากเกิดในเทวโลก ก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 5..จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณผ่องใส และ 6..มีอายุยืนนาน

นอกจากนี้ ในพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นนิยมจะใส่สมุด ดินสอ เข็ม และด้าย เป็นต้นลงไปในหลุมที่ฝังลูกนิมิตด้วย ทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้สร้างบุญ ซึ่งขอนำมาอรรถาธิบายโดยสังเขป ดังนี้

•เข็ม หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญา สามารถรู้แจ้งแทงตลอดอย่างทะลุปรุโปร่ง

•ด้าย หมายถึง ความเป็นผู้มีอายุยืนยาวตราบเท่าอายุขัย

•ธูป หมายถึง พระคุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่เราทั้งหลายน้อมรำลึกถึงอยู่ ธูปจึงเป็นสัญญลักษณ์แห่งการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

•เทียน หมายถึง พระธรรมอันแสดงถึงความสว่างไสวประดุจดังประทีปส่องสว่าง ฉะนั้น เทียนจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาพระธรรม

•ดอกไม้ หมายถึง ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดอกไม้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาพระสงฆ์ ซึ่งดอกไม้หลากสีสัน เมื่อนำมาใส่แจกันจัดเป็นดอกไม้จึงทำให้เกิดความสวยสดงดงาม อุปมาดังหมู่สงฆ์ที่มาจากต่างตระกูล ต่างครอบครัวเมื่อมาอยู่ร่วมกันในร่มพระพุทธศาสนาแล้วก็ก่อให้เกิดความงดงามอย่างยิ่ง

•แผ่นทอง หมายถึง ธรรมดาว่า ทองคำ เป็นคุณชาติที่สูงค่าที่นำมาปิดองค์พระ ลูกนิมิต ช่อฟ้า เป็นเครื่อง แสดงให้เห็นถึงความยกย่อง เชิดชูบูชาด้วยใจที่สูงส่ง ผลานิสงส์ย่อมอำนวยผลให้ได้ผลสำเร็จในสิ่งที่เป็น ความงามโดยประการทั้งปวง

•สมุด,แผ่นกระดาษ ดินสอ สำหรับจดบันทึกจารึกสิ่งต่าง ๆ ไว้ หมายถึง ความเป็นผู้ทรงจำดี ไม่มีหลงลืมเลือน

อันที่จริงแล้ว “การฝังลูกนิมิต” เพื่อกำหนดเขตทำสังฆกรรม หรือปัจจุบันก็คือ การกำหนดเขตที่เป็นอุโบสถนั้น เป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะ ฆราวาสหรือชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่เนื่องจากปัจจุบันอุโบสถมิเพียงแต่จะเป็นสถานที่ที่สงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็น ศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ ด้วย อีกทั้ง ไม่ว่าจะสร้างหรือซ่อมแซมอุโบสถขึ้นใหม่จำเป็นต้องมีการผูกสีมาใหม่ทุกครั้ง ดังนั้นทางวัดต่าง ๆ จึงมักจะประกาศเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญสร้างกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และยังเป็นการยกย่องบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อีกด้วย

เมื่อ 2 ปี ทีผ่านมาทั้งดิฉันและอาจารย์เชนวริท ศิลปี พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมรักสุขภาพและลีลาศแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ได้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกที่ 9x9 ให้กับวัดสุทธาวาสจากการที่ได้เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตทั้ง 2 ครั้งนี้นั้นได้รับอานิสงฆ์มหาศาล สาธุให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่มีศีลเสมอกันด้วยเจ้าค่ะ

ด้วยรักและปรารถนาดีจาก Super Pat (323)702-0788

ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพและที่มาเนื้อหาข้อมูล http://www.watthumpra.com/looknimit-meaning.html

แอพเกจิ – AppGeji