ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีสมาพันธ์สตรี ทำความดี แห่งประเทศไทย สาขา แอลเอ CA. USA.

“Federation of Woman doing good deeds of Thailand”

ฉบับนี้ขอต้อนรับ ดร. เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธาน สมาพันธ์สตรี ทำความดี แห่งประเทศไทย ที่มาเยือนเมืองนางฟ้า พร้อมนำของขวัญดีๆมาฝาก เยาวชน สตรี และคนชรา ที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาอีกด้วย

ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง มีความมุ่งมั่นที่จะ “ส่งเสริมสตรี ทำความดี ศรีสังคม” จึงมีความคิดที่จะขยายฐานของสมาพันธ์สู่สากล จากการที่มีชุมชนไทยอาศัยอยู่หนาแน่นในแคลิฟอร์เนีย มากกว่า 2 แสนคน จึงมีความคิดในการนำสมาพันธ์สตรี ทำความดี แห่งประเทสไทย มาขยายสาขาขึ้นที่นคร ลอสแอนเจลิส เพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือเยาวชน สตรี และคนชราที่มีความเดือดร้อน เพื่อชี้แนะ เป็นกำลังใจให้ เป็นที่พึ่ง แนะแนวทางให้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรณ์ที่รองรับดูแลในแต่ละด้าน อีกทั้งยังจะได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ซึ่งการแต่งตั้งสมาพันธ์สตรี ทำความดี แห่งประเทศไทย ลอสแอนเจลิส มีชื่อย่อว่า “สสทท” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Federation of Woman doing good deeds of Thailand” มีชื่อย่อว่า “FWDT” แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมดีขึ้น ได้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2021 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน เป็นสมาพันธ์น้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการต้องการของกลุ่มผู้ที่ “คิดดี ทำดี พูดดี” ต้องการช่วยผู้ด้อยโอกาส และผู้เดือดร้อนที่ไม่มีที่พึ่ง ดร. เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ได้แต่งตั้ง คุณ ปิยะพัชรีย์ Super Pat ศิลปี รับตำแหน่ง ประธาน สมาพันธ์สตรี ทำความดี แห่งประเทศไทย ลอสแอนเจลิส CA.USA พร้อมทั้งมอบเงินทุนไว้ให้ทางสมาพันธ์สตรีฯแห่งแอลเอส่วนหนึ่งด้วย วันนั้นได้มีการชี้แจงจุดประสงค์ของสมาพันธ์สตรี ทำความดี แห่งประเทศไทย ดังนี้...

1...เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา มหากษัตริย์

2...สนับสนุนเผยแพร่ หลักเศรษฐกิจพอเพียง

3...ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ Cashes, Kinds, Care and Services

4...เป็นศูนย์กลางแนะแนวทาง ร่วมช่วยเหลือเศรษฐกิจทางสังคม พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

5...เสริมสร้างคุณธรรมแก่ เยาวชน สตรี และคนชรา ให้ได้รับความ คุ้มครอง แนะแนวการพัฒนาให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น เพื่อจะได้มี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

6...ส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อพึ่งพาตัวเอง จะได้แก้ไขปัญหา หนี้สิน

7...ส่งเสริมสนับสนุนผู้มีธรรมาภิบาลเพื่อปกครองประเทศชาติ ไปใน ทิศทางที่ดี

ทางสมาพันธ์สตรีฯแห่งแอลเอ จะมีการเปิดตัว เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือแนะแนวทาง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมดีขึ้น

โปรดให้ความสนับสนุน ส่งเสริม และคอยรับบริการ ติดตามรายละเอียดได้ทางช่องทาง มีเดียต่างๆ

สมาพันธ์สตรี ทำความดี แห่งประเทศไทย แอลเอ CA. USA ขอขอบคุณดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธาน สมาพันธ์สตรี ทำความดีแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำดีให้กับชุมชนไทยในประเทศอเมริกาและประเทศไทย มา ณ.ที่นี้ด้วย

ด้วยรักและปรารถนาดี จาก Super Pat (323)702-0788