ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีกัลยาณมิตร คืออะไร

บทความนี้จะเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ คบค้าสมาคม หรือการเป็นคู่ครอง คู่เรียงเคียงหมอน กันและกัน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมาให้อ่านกันเพลินๆ จากการค้นคว้าด้วยการอ่าน และใช้ดุลยพินิจประสบการณ์ ของตัวเอง ทำให้พอจะเข้าใจว่า

การเป็นคู่ครอง เป็นกัลยาณมิตร ต้องมี 4 อย่างที่เสมอกัน คือ ศีล – ปัญญา – ศรัทธา – จาคะ เสมอกัน หากไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็จะไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นเพื่อนสนิทกัน จะเป็นเพียงแค่คนรู้จัก ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป อยู่ในสังคมเดียวกันก็จริง หรือหากเป็นคู่ครองก็ต้องแยกทางกันเดิน เป็นเพียงคู่ผ่าน เรียกได้ว่าหมดบุญที่จะมีศีล – ปัญญา – ศรัทธา – จาคะ เสมอกัน จะทำให้ พูดกันไม่รู้เรื่อง คุยกันไม่รู้ความ เรามาดูความหมายของคำ 4 คำนี้กัน....

ศีลเสมอกัน

เริ่มต้นจากข้อแรกที่เราเคยได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า คนที่จะอยู่ด้วยกันได้ยืด จะต้องเป็นคนที่ศีลเสมอกัน “ศีล” ในที่นี้ มีความหมายว่า การปฏิบัติตนเป็นปกติ เป็นประจำ ถ้านาน ๆ ทำทีคงเรียกเช่นนี้ไม่ได้ค่ะ ดังนั้น “ศีลเสมอกัน” จึงหมายถึงการประพฤติ มารยาท และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมสอดคล้องกัน รู้จักให้เกียรติกันและกัน ไม่ต้องยกตนข่มท่าน คุยฟุ้งว่าตัวเองเหนือกว่าใคร หรือไม่ประพฤติปฏิบัติต่างกันจนเกินไปแล้วทำให้ชีวิตคู่ หรือการเป็นเพื่อนเป็นทุกข์ ไม่ราบรื่น

ปัญญาเสมอกัน

ปัญญาเสมอกันคืออย่างไร พระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของเรา ครั้งหนึ่งท่านได้ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์คนนั้นถามท่านว่า ปัญญาคืออะไร ท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่า ปัญญา ความหมายทั่วไปแปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณา แปลว่าความเฉลียวฉลาดก็ได้ มิใช่รู้อย่างเดียวต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้นมาพิจารณาด้วย

ศรัทธาเสมอกัน

หากเรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เราก็จะมีมุมมองในเรื่องเดียวกัน ข้อดีหลัก ๆ ก็คือ เราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งและอยากเอาชนะคะคานกันและกัน ไม่ถกเถียงเพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝ่าย ทำให้ครองคู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากเรื่องศรัทธาเสมอกัน อีกอย่างที่สำคัญ คือความชอบและรสนิยม หากตรงกันแล้ว ก็จะลดความขัดแย้ง ลดเรื่องที่ต้องทะเลาะในแต่ละวันไป

จาคะเสมอกัน

คำว่า จาคะ มีความหมายว่า การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น หมายรวมถึงการสละละทิ้งกิเลส ละความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ ความใจแคบ และการเลิกละนิสัย ตลอดถึงความประพฤติที่ไม่ดี ที่ทำให้เกิดความเสียหาย จะเห็นได้ว่า คนที่มีจาคะย่อมเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ มีความเอื้ออาทรต่อความทุกข์ยาก คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว

เราจะสังเกตุได้ง่ายๆเลยว่า การคบค้าสมาคม หรือ เนื้อคู่ กันนั้น หากมีคุณสมบัติของ 4 คำที่กล่าวถึง จะอยู่กันด้วยความรัก ความเข้าใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีชีวิตที่ราบรื่น ไม่ขัดแย้งกัน นี่ละค่ะ คือ ที่มาของคำว่า ศีลเสมอกัน

ด้วยรัก และปรารถนาดี จาก มาดาม SP. (323)702-0788