Special Scoopใครจะเป็นนายกเทศมนตรี เมืองแอลเอในปี 2013 และทำไมชุมชนไทยถึงต้องสนใจกับการสนับสนุนนักการเมืองท้องถิ่น ?

อย่างที่ผมเคยเขียนว่า องค์กร หรือสังคมไหนจะเข้มแข็งไม่ได้ถ้าเราขาด (หรือจะไม่พัฒนาความเข้มแข็งเท่าที่ควร) ปัจจัย 4 Cs นั้นคือ


1. Capital (เงินทุน)

เราจะไม่สามารถทำโครงการหรือคิดจะทำอะไรได้เป็นรูปธรรม มีผลต่อส่วนรวม ถ้าเราไม่มีแหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพก็คงต้องเป็นนักธุรกิจที่สามารถนำเงินผลกำไรกลับมาสู่สังคมในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม สนับสนุนนักการเมืองที่จะช่วยเหลือพวกเรา และเมื่อเราพัฒนาให้คนในสังคมอยู่ดีกินดีมีงานทำ สุดท้ายคนเหล่านี้ก็มาอุดหนุนธุรกิจของท่านอยู่ดี


2. Competencies / Credibility

เมื่อเรามีเงินทุน สิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามทำคือ ทำอย่างไรที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชน สอนให้เขาเข้าใจถึงความสำคัญในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ, การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นภาษาทางการ ถ้าเรามีภาษาดีเราก็จะหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ ในด้านกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ในการดำรงชีพ ทำธุรกิจการค้าได้กว้างไกล รู้ถึงสิทธิ และหน้าที่ของเราได้มากขึ้น สังคมจะเข้มแข็ง เขาให้ดูคุณภาพของคนในชุมชนนั้น ๆ ถ้าเรามีความรู้พูดภาษาเดียวกัน มองผลประโยชน์ของชุมชนเป็นใหญ่ มีความเอื้ออาทร และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องมาอิจฉากันไม่ว่าจะอยู่สีไหน คนไหนรู้และมีประสบการณ์ก็ออกมาอาสาช่วยเหลือคนอื่นอย่างไม่ต้องกลัวว่า จะถูกตำหนิด่าว่าเสีย ๆ หาย ๆ เลยทำให้คนอื่น ๆ ไม่กล้าออกมาเพราะคนเหล่านี้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างสบาย ๆ อยู่แล้ว จะมาอาสาก็ไม่ได้สตางค์ เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย แล้วยังอาจจะถูกด่า คนดี ๆ ก็คงจะไม่เอาด้วยนะครับ และถ้าเราขาดความสามัคคี มันก็ทำให้เราขาดพลัง ทำอะไรหรือไปขออะไรกับหน่วยงานไหนเขาก็ไม่สนองตอบเรา โดยเฉพาะถ้าเราเทียบกับชุมชนอื่น ๆ เช่น เกาหลี เวียตนาม เขาเห็นความสำคัญอันนี้มาก เขาสามารถมีคนที่มีความสามารถและพร้อมเสียสละเข้ามาช่วยสังคมเขามาก จนมีคนที่ได้รับตำแหน่งสูงในหน่วยราชการ หรือตำแหน่งการเมืองในระดับท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลางต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เกาหลี เวียตนาม มีผู้พิพากษา เป็น Superior Court Judges ในรัฐนี้หลายคน


3. Connections and Collaborations

การสร้างเครือข่ายสำคัญมาก สังคมไทยยังไม่เห็นความสำคัญของนักการเมือง ไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ว่า เราต้องมีคนพวกนี้ให้อยู่ข้างเรามาก ๆ ในการออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเรา สั่งให้ข้าราชการประจำให้ความสะดวก หรือมาให้ความรู้ กฏระเบียนก่อน ไม่ใช่เรามีแต่นักการเมืองที่เชิญมาเปิดงาน มาพูดบ้างและถ่ายรูป แล้วก็ไปอ้างว่าเขารู้จักชุมชนเราดี แล้วเราก็บอกว่าจะสนับสนุนเขาเลย โดยนักการเมืองท่านนั้นก็ไม่เคยทำอะไรเป็นรูปธรรมให้กับชุมชนเราเห็นอย่างจริงจัง นักการเมืองเขาต้องการอยู่ 2 อย่าง คือ ชุมชนที่สามารถสนับสนุนเขาเรื่องเงินในการหาเสียง กับตำแหน่งที่เขาต้องการ และอีกอย่างหนึ่งคือ คะแนนเสียงที่เราสามารถจะไปให้เขาในวันเลือกตั้งได้ ถ้าเราสามารถสนองสองเรื่องนี้ให้เขา เวลาเราเดือดร้อน หรือจะไปขออะไรให้เขาช่วยเหลือ เขาก็รีบช่วยเพราะเขาทราบดีว่า เราคือผู้สนับสนุนเขาก่อนที่เขาจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามา เราต้องศึกษานิดหน่อยว่าผู้สมัครคนไหนมีสิทธิที่จะชนะด้วย ดูโพลต่างๆ และสนับสนุนพวกเขาสัก 2-3 คน โดยเฉพาะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลอสแองเจลิส (แทนนายแอนโทนีโอ วีลาโกซ่า) ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2013 ในครั้งแรก เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คน ที่เรียกว่า (Primary) (ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงครั้งแรกเกินกว่า 50% ของจำนวนผู้ลงเสียงทั้งหมด แต่ถ้าผู้สมัครท่านใดได้คะแนนเสียงเกิน 50% ในการเลือกตั้งครั้งแรก ผู้นั้นก็จะได้ตำแหน่งนายกเทศมนตรีไปเลย) และเลือกจริง (Run Off) ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2013

นายกเทศมนตรีแอลเอ มีความสำคัญกับธุรกิจไทยในนครแอลเอเป็นอย่างมาก เราต้องพึ่งพาเขาในหลาย ๆ เรื่อง นั้น ผมจึงเสนอสนับสนุน คุณ Wendy Greuel ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของเมืองแอลเอ (LA City Controller) ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่รู้จักกับชุมชนไทยเป็นอย่างดี ได้ช่วยเหลือวัดไทยมาโดยตลอด มีความตั้งใจที่จะเข้ามาดูแลชุมชนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผมและคุณเอนก พลอยแสงงาม จึงคิดจะจัดการระดมทุนช่วยให้เธอหาเสียงในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 20.00 น. ที่ไทยแลนด์พลาซ่า ชั้น 2 หาคำถามต่าง ๆ ที่จะถามเขาไว้ ให้เขาสัญญากับเราเลยจะช่วยงานเราอย่างไร เช่น ไทยนิวเยียร์ประจำปี โดยให้ความสะดวก คิดเงินค่าบริการต่าง ๆ จากซิตี้ให้น้อยลงได้ไหม เพราะเราโปรโมทเมืองแอลเอด้วย

ตอนนี้มีผู้ประสงค์อยากจะเป็น LA Mayor ถึง 7 คน แต่ผมคิดว่าที่เราน่าจะให้ความสนใจ และที่มีสิทธิที่จะได้รับเลือกมีอยู่ 3 คน คือ

1. นาง Wendy Greuel ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของเมื่องแอลเอ, พรรค: Democratic
2. นาย Eric Garcetti ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาเทศมนตรีแอลเอ, พรรค: Democratic
3. นาย Zev Yaroslavsky ปัจจุบันเป็นหนึงในคณะกรรมการของเคาร์ตี้ LA Board of Supervisor), พรรค: Democratic เพิ่งถอนตัวออกไป
4. นาย Kevin James (นักจัดรายการวิทยุ) พรรค: Republican

และC ตัวสุดท้าย คือ
4. Commitment and Communication

เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอันหนึ่ง คือเราต้องมีคนที่มีความพร้อมทั้งการเงิน ความรู้ ประสบการณ์ มีความเสียสละเมตตาที่จะอาสาในการเข้ามาช่วยเหลือชุมชนโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแผง ทุก ๆ คนมีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถที่ต่างกัน มิใช่ใครอยากจะเป็นประธานได้ทุกคนหรือ จะอยากเป็นนายกขององค์กรใดก็ได้ บางคนอาสาเข้ารับตำแหน่งกับหลายๆองค์กรหรือสมาคม ทั้งๆที่ไม่มีความพร้อม แล้วจะหาเวลาที่ไหนมาช่วย แต่ถ้ายิ่งไม่มีบารมี และศรัทธาจากคนในชุมชน หรือสมาชิกแล้วก็คงจะทำงานลำบาก องค์กรก็จะพัฒนาความเข้มแข็งก้าวหน้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร สุดท้ายคนในชุมชนและสมาชิกก็เบื่อ และหยุดสนับสนุนในกิจกรรมขององค์กรนั้นๆในที่สุด

นักการเมืองที่พวกเราจะสนับสนุนใครนั้นเป็นสิทธิของทุก ๆ คน แต่พวกเราควรอย่างยิ่งที่จะไปลงทะเบียนใช้สิทธิและไปลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง ต้องดูว่านักการเมืองท่านนั้น ๆ เคยทำอะไรให้เราบ้าง ก็ควรสนับสนุนถ้าเราสามารถบริจาคเงินช่วยเขาในตอนเขาหาเสียง และนักการเมืองที่ดีก็ควรจะดูแลชุมชนเราถ้าได้รับการเลื่อกตั้งจากประชาชนให้มากขึ้น อย่างน้อยก็ควรว่าจ้างคนไทยให้ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในสำนักงานของเขา เราจะได้มีคนของเราเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนไทยที่อยู่ในส่วนราชการมากๆช่วยเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ให้พวกเราได้


โชคดีครับ
คิด ฉัตรประภาชัย