Special Scoopเจริญอายุวัฒนมงคล 71 ปี (49 พรรษา) พระราชญาณโกศล เจ้าอาวาส วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ แอลเอเคาน์ตี้

เนื่องในการฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 71 ปี (27 มีนาคม พ.ศ. 2562) ของพระราชญาณโกศล หรือท่านเจ้าคุณเหรียญ ขอเล่าประวัติของท่านเพื่ิอเป็นการแสดงมุทิตาจิต

ผู้เขียนได้เริ่มรู้จักท่านในครั้งที่มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิที่วัดป่าธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ. 2558 ถึง 2559 และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใน พ.ศ. 2562 นี้ ก็มาเริ่มเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีกับท่าน เพื่อสอบในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้

ผู้เขียนจึงหาข้อมูลเพื่อแบ่งปันกับท่านผู้อ่าน ที่คงคุ้นเคยกับวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่ว่าจะมาทำบุญใส่บาตร ไหว้พระ ทำสังฆทาน มาบวชปฏิบัติธรรม มาร่วมประกอบพิธีทางพุทธศาสนา มาเที่ยวและทำบุญในวันสงกรานต์ และงานกฐิน มาสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือพาลูกหลานมาเรียนภาษาไทยวันอาทิตย์ เป็นต้น

หากท่านเคยพบเจอ มากราบไหว้ท่านเจ้าคุณ สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นหรือสัมผัสได้ทันทีคือ ท่านเป็นพระที่มีความเมตตา กรุณา เสียสละเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย โดยการพัฒนาให้คนไทยและลูกหลานไทยในต่างแดน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้วยการเชิญชวนมาเรียนรู้ภาษาไทย ธรรมศึกษา บาลีศึกษา ธรรมะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการสานต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ที่ควรรู้

นอกจากนั้น ท่านเจ้าคุณยังเป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานด้านพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง มีการวางแผนเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีความรู้ความสามารถ และมีบารมีที่สั่งสมมานาน จึงมีพุทธศาสนิกชนศรัทธา นับถือท่านอย่างมาก เพราะท่านไม่เพียงแต่จะถ่อมตนในสายตาของผู้มากราบไหว้ ท่านจะให้ธรรมะที่นำไปใช้ได้กับชีวิตประจำวัน มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนเสมอ ให้แง่คิดในการดำรงชีวิตที่ว่า เราควรอยู่ด้วยความไม่ประมาท รู้จักการปล่อยวาง ลดละอัตตาตัวตน และให้มองทุกอย่างในทางบวก สุดท้ายก็คือ ทำความดีเพื่อความดี แอบทำความดีโดยไม่ต้องให้คนรู้ ทำบุญก็ได้ความสุขที่ใจ ส่วนการงานที่ต้องทำ ก็ให้ทำอย่างสนุก ตั้งใจ เต็มที่ อย่าไปเครียด เป็นต้น

ในการฉลองอายุวัฒนมงคลในปีนี้ ก็จะมีการร่วมบวชปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา ในวันที่ 22 -24 มีนาคมนี้ ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม จะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะ เริ่มด้วยพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในเวลา 9.00 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 10.25 น. และ จะสรงน้ำถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล พระราชญาณโกศลในเวลา 13.00 น. จึงขออนุญาตบอกบุญให้ท่านทั้งหลายมาทำบุญร่วมกันในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันด้วย


ประวัติ

พระราชญาณโกศล มีนามเดิมว่า เหรียญ นามสกุล แสนดัง เกิดวันเสาร์ เดือน 4 แรม 3 ค่ำ ปีชวด ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2491 ที่บ้านบุ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บิดาชื่อ พ่อสม แสนดัง มารดาชื่อ แม่พลิน แสนดัง มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน โดยพระราชญาณโกศล เป็นบุตรคนที่ 3 และเป็นบุตรชายคนโต


บรรพชา

แรกเริ่มบรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ขณะมีอายุ 18 ปี โดยพระโอภาสธรรมญาณ (เปลี่ยน โอภาโส) เลื่อนเป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิธรรมรังสี เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้อุปสมบท เมื่ออายุ 21 ปี ที่วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยพระญาณวิริยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ปัจจุบันเลื่อนเป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรม ที่ พระธรรมมงคลญาณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสวัสดิ์ อิสิญาโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาเฉลิม วีรธมฺโม (พระเทพวัชราภรณ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ได้รับการศึกษาเบื้องต้น ณ โรงเรียนประชาบาลบ้านบุ จังหวัดบุรีรัมย์ จนจบชั้นประถม 4 และหลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ได้เรียนพระปริยัติธรรม และสอบได้นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และเปรียญ 3 ประโยค จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาต่อ จนจบปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 การศึกษาศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. 2528 สำเร็จปริญญาโท (M.A. สาขาปรัชญา) จาก Banaras Hindu University เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย


ตำแหน่งทางการคณะสงฆ์

ปี พ.ศ. 2527 เริ่มเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร ในปี พ.ศ. 2545 เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาญาณวิเทศ และในปี พ.ศ. 2559 เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ที่ พระราชญาณโกศล และล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 เป็นประธานสภาวัฒนธรรมไทย แห่งนครลอสแอนเจลิส ซึ่งวัดป่าธรรมชาติได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นสถานที่ตั้ง และเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในแอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทย


การปฏิบัติศาสนกิจ

ท่านเป็นครูสอนปริยัติธรรม-บาลี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึง ปี 2523 ทั้งในวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร วัดป่าเจริญธรรม จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2537 จนถึง ณ ปัจจุบัน มีการสอนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ที่วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2562 ได้เริ่มการสอนบาลีศึกษา สำหรับฆราวาส เป็นครั้งแรก เพื่อสอบบาลีสนามหลวง


ศาสนกิจประจำ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน มีศาสนกิจที่วัดป่าธรรมชาติ ดังนี้

1. เทศนาอบรมพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารทุกวัน ก่อนพระจะอนุโมทนา และฉันภัตตาหาร

2. บรรยายธรรมในการฝึกอบรมกรรมฐานทุกคืน เวลา 18.30 - 20.00 น. ที่อุโบสถ วัดป่าธรรมชาติ

3. ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อส่งเสริมการพระศาสนา ดังนี้

- จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

- จัดบวชปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาและในโอกาสต่างๆ

- จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

- จัดทำเทปธรรมะแจกแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

- จัดให้มีการสนทนาธรรม ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

- เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองแอนซ่า Anza, Riverside, California ซึ่งได้ซื้อที่ดินไว้ 5 เอเคอร์ พร้อมบ้าน ในปี พ.ศ. 2553

- เปิดสอนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอกในวันอาทิตย์ และบาลีศึกษาในวันเสาร์แก่ฆราวาส โดยท่านเจ้าคุณเหรียญสอนธรรมศึกษาชั้นตรีในวันอาทิตย์ และบาลีศึกษาในวันเสาร์


กิจกรรมและวิชาการเพื่อชุมชนไทย

- โรงเรียนภาคภาษาไทยสำหรับเยาวชนทุกวันอาทิตย์

- การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยภายใต้สภาวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นงานประจำปีเพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย


แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

จัดทำเว็บไซต์ watpala1.org โดยมีหมวดหมู่ ธรรมะ พระไตรปิฎก ชาดก พระสายหลวงปู่มั่น และธรรมศึกษา-บาลี เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน และยังมีวิดีโอนิทานชาดก การ์ตูน ประเพณีต่างๆ ข้อมูลทั่วไป ซึ่งมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพลงไทยหาฟังได้ยาก เป็นต้น

ดังจะเห็นได้ว่าภารกิจของพระราชญาณโกศลนั้นมากมาย และในปีนี้ ก็เป็นพรรษาที่ 49 ของท่าน ที่ได้อุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้องและปฏิบัติตามหลักธรรม

จากการที่ได้มีโอกาสเข้ากราบสนทนากับท่าน จึงได้ทราบวิสัยทัศน์อีกมุมหนึ่ง ที่ท่านภาคภูมิใจเป็นผลต่อเนื่องจากการมาสร้างวัด ใน 5 ประการ ดังนี้

1. เยาวชนไทย ที่ “ตัวเป็นไทย ใจเป็นฝรั่ง” ท่านต้องการอบรม ปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นไทย ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย

2. คนสูงอายุ ที่อาจโดดเดี่ยว ไม่ได้อยู่กับลูกหลาน มีความอบอุ่นด้านจิตใจ โดยการมาวัด สามารถมาบวชปฏิบัติธรรม

3. จุดประกายการเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่ฆราวาส เพื่อความเข้าใจในหลักพุทธธรรม เกิดประโยชน์ในชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรม ศีลธรรม

4. การเริ่มสอนบาลีศึกษา เพื่อความเข้าใจอันลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในคำสอนของพระพุทธเจ้า ประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนา เพราะการสวดมนต์ซึ่งเป็นภาษาบาลีนั้น ไม่ได้ทำให้ฆราวาสเข้าใจถึงความหมาย พระธรรมคำสอนที่แท้จริง ในภาษาของพระพุทธเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งในทุกวันนี้ มีพระภิกษุ สามเณรมาเรียนบาลีกันน้อยมาก

5. การขับเคลื่อนส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยให้สมาคมทั้ง 4 คือ สมาคมอีสาน สมาคมปักษ์ใต้ สมาคมล้านนา และสมาคมไทยฯ นำการแสดงของแต่ละภาคๆ ละ 2 การแสดง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562


สุดท้ายนี้

ขอกราบถวายคำอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนี้

ขอให้ท่านเจ้าคุณ จงมีสุขภาพดี มีพลานามัยแข็งแรง

เจริญในธรรม อิ่มเอิบความสุขใต้ร่มกาสาวพัสตร์

ยิ่งยืนนานตลอดไป…

ขอ

ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา สาธุ!


ลีนา ดีสมเลิศ