Special Scoop
ใบเขียวเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EB-1)

พักเบรกไปหนึ่งสัปดาห์เพื่อหลบร้อนค่ะในสัปดาห์นี้ตามที่เคยได้สัญญากันไว้เพื่อใหัต่อเนื่องกันไป กับเรื่องของวีซ่าแบบ EB-1 เพื่อให้ได้ใบเขียวผ่านจากการทำงาน โดยที่ต้องเลือกแปลความ เรื่องของ EB-1 ไว้ในช่วงหลังๆก็เพราะว่า เจ้าวีซ่าแบบ EB-1 นั้น เป็นประเภทที่ Exclusive จริงๆค่ะ ที่ว่าพิเศษ ก็เพราะจุดเด่นของตัววีซ่าเองเลยก็คือ ผู้ที่จะได้รับวีซ่าในประเภทนี้ จะต้องอยู่ในระดับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (หรือบริษัทมากกว่าหนึ่งแห่ง) (Multinational Manager / Executive) ที่ได้รับการเชื่อถือ ตรวจสอบได้ โดยภายหลังจากที่ได้รับวีซ่า ประเภท EB-1 นี้แล้ว บุคคลจะได้รับสิทธิ์เสรีภาพในการเลือกงาน โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำงานต่อไปกับบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนให้แต่แรกค่ะ สำหรับเงื่อนไข กฎเกณฑ์เพื่อพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าประเภท EB-1 มีดังนี้ค่ะ

1. องค์กร/บริษัทสหรัฐฯเป็นบริษัทที่เปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และยังคงเปิดดำเนินงานอยู่ ผู้ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับ EB-1 ต้องสามารถยื่นแสดงหลักฐาน เช่น การจดทะเบียนบริษัท สัญญาแสดงการเช่าอาคารสำนักงานหรือโฉนดที่ดิน วุฒิบัตรหรือเอกสารรับรองในการประกอบวิชาชีพ รูปถ่ายในแต่ละส่วนพื้นที่ของบริษัท เอกสารสำคัญ (เช่น Payroll Tax) เพื่อแสดงว่าบริษัท/องค์กรมีการว่าจ้างพนักงานจริง ตัวอย่างงานโฆษณาต่างๆ เสตทเมนท์ของบัญชีธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆในการดำเนินงานของบริษัท/องค์กรที่เป็นปัจจุบัน

2.บริษัท/องค์กรต้องมีสาขาหรืออีกหนึ่งที่ตั้งอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทดังกล่าวนี้จะต้องเปิดดำเนินการอยู่จริง และจะต้องสามารถดำเนินการต่อเนื่องไปได้ ตลอดระยะเวลาของการยื่นเรื่องขอ EB-1 โดยเมื่อไรที่ได้รับใบเขียวแล้ว บริษัทจะปิดตัวลงไป ก็ไม่มีผลใดๆกับใบเขียวที่ได้รับไปแล้วค่ะ

3. ทั้งสองบริษัท/องค์กร ที่ดำเนินการอยู่ในสหรัฐฯและนอกสหรัฐฯจะต้องถือเป็นบริษัทเดียวกัน มีความเกี่ยวโยงกันในการดำเนินงานระหว่างประเทศ หรือเป็นสาขาย่อย/บริษัทแม่บริษัทลูก

4. ผู้สมัครต้องทำงานหรือร่วมงานกับบริษัทต่างชาติที่อยู่นอกสหรัฐฯมาแล้วอย่างน้อย 1ปี โดยต้องดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร หรือผู้จัดการระดับสูง

5. ผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงอยู่จริง มีสถานะเป็นปัจจุบัน หรือจะได้ดำรงตำแหน่งสำคัญดังกล่าวในบริษัท/องค์กรที่สหรัฐฯเป็นที่แน่นอนภายหลังได้รับ ใบเขียวแล้ว ทั้งข้อ 4 และ 5 นี้สำคัญมากนะคะ เนื่องจากทางรัฐบาลสหรัฐฯนั้นให้ความสำคัญและ ให้นิยามความหมายของตำแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงเอาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การถูกปฏิเสธวีซ่าในประเภท EB-1 นั้น เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายหากทางเจ้าหน้าที่เค้ามั่นใจว่า บุคคลหนึ่งคนใดไม่ได้มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม หรือตามความหมายที่เค้าได้บัญญัติเอาไว้

6. สุดท้ายคือเรื่องของการจ่ายเงิน หรือเงินเดือนค่ะ ทางบริษัท/องค์กร ที่เปิดทำการอยู่ในสหรัฐฯ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีความสามารถที่จะจ่าย (Ability to pay) เงินค่าตอบแทนได้ ให้แก่ผู้บริหาร/ผู้จัดการระดับสูงที่จะว่าจ้างเข้าทำงานได้จริง โดยทางรัฐฯจะตรวจสอบเอกสาร ทางการเงินเหล่านี้เพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินพนักงานของทางบริษัท/องค์กร ไม่ใช่แค่ตรวจผ่านไปแล้วหนึ่งครั้งตอนยื่นใบสมัครแล้วจะรอดผ่านนะคะ เพราะเค้าอาจจะตรวจอีกครั้ง เมื่อเรื่องทั้งหมดผ่านมาถึงช่วงท้ายสุดก่อนได้รับใบเขียว

สัปดาห์หน้าดิฉันจะขอเวลามาสรุปจบในเรื่องของวีซ่าสถานะ EB-1 รวมถึงเรื่องความเจาะจง บัญญัติความหมายในตำแหน่งผู่จัดการ/ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คุณได้ทราบกันอย่างคร่าวๆ ว่าในความเข้าใจของทางรัฐบาลสหรัฐฯนี่ เค้าเข้าใจว่าตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติ มีวุฒิอย่างไรจึงจะเหมาะสม ติดตามอ่านกันฉบับหน้านะคะ