Special Scoopภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลา พวนเต้
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562


“สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล” ฉันใด... ประเพณีวัฒนธรรม ก็สามารถจะสื่อสานส่อถึงชาติและถิ่นกำเนิดได้ ฉันนั้น...

ชนชาติไทยเรามีมรดกทางวัฒนธรรมสืบสานมายาวนาน… จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อีกทั้งประเทศไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยสยบ ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจไหน ในยุคที่ฝรั่งสำรวจล่าอาณานิคม เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้า และ ประกาศลัทธิศาสนา

วัฒนธรรมต่างๆ ของชาติไทย มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องมาจากสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดจากความสามัคคี ปรองดองของบรรพบุรุษในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน จังหวัด และภูมิภาค รวมตัวกัน สร้างความสัมพันธ์ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ภูมิปัญญา และค่านิยม จนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่า ถ่ายทอดต่อกัน และสืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลาน

เรามีวัฒนธรรมในด้านต่างๆ อาทิเช่น ในด้านภาษา เช่นภาษาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค แต่คนไทยทุกภาคก็สื่อสารกันด้วยภาษากลาง ด้านอาหาร ปรุงแต่งด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่ขึ้นชื่อ คือผัดไทย และต้มยำกุ้ง ด้านศิลปะ ขับร้อง ดนตรีไทย ฟ้อนรำ นาฏศิลป์ มวยไทย นวดไทย ด้านหัตถกรรม เย็บปักถักร้อย แกะสลัก ทอผ้า เครื่องจักสาน ด้านวรรณคดี รวมถึงวรรณกรรมต่างๆ ด้านการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาค และวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างเกื้อกูลกัน ด้วยศีลธรรมอันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตตามริมฝั่งแม่น้ำ ภูเขา ที่ราบสูง หรือเกาะต่างๆ กลมกลืนตามสภาวะภูมิประเทศและภูมิอากาศอย่างสวยงาม

ภูมิหลังความเป็นมาของสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา

เมื่อครั้งนางสาวทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมคณะบริหาร เดินทางมาเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อถ่ายทอดงานศิลป์ที่นครลอสแอนเจลิสนั้น ได้มีโอกาสพบปะหารือในการดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยที่วัดป่าธรรมชาติ ด้วยเห็นความพร้อมในด้านสถานที่ เครือข่ายภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคประชาชน กลุ่มโรงเรียนวัดป่าธรรมชาติ และกิจกรรมสำคัญต่างๆ ที่ดำเนินมาแล้ว จากการหารือครั้งนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ลงมติให้วัดป่าธรรมชาติ เป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อขอความร่วมมือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยในต่างประเทศ ตลอดจนชาวต่างประเทศ ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทย และร่วมผลักดันงานวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยในต่างประเทศสู่สายตาชาวต่างชาติ

ดังนั้น จึงได้มีประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งนครลอสแอนเจลิส (เมืองลา พวนเต้) ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 17 ตามกฎกระทรวงที่กำหนดถึงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ โดยถวายแต่งตั้ง พระราชญาณโกศล (ท่านเจ้าคุณเหรียญ) เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ เป็นประธานสภาวัฒนธรรมไทย พร้อมรายชื่อคณะกรรมการบริหาร 20 ท่าน ซึ่งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมสภาวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งนครลอสแอนเจลิส (เมืองลา พวนเต้) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย และแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติ

2. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

3. ระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกำลังต่างๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม

4. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการดำเนินงานขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม

6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นๆ ขอความร่วมมือทางวัฒนธรรม

ตามหนังสือประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในฉบับเดียวกัน

หลังจากนั้น จึงมีพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งนครลอสแอนเจลิส (เมืองลา พวนเต้) ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลา พวนเต้ มลรัฐแคลิฟอรืเนีย ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยฐาปนันดรศิลปิน-อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และคณะศิลปินแห่งชาติ เดินทางมาถวายหนังสือรับรอง และประกาศตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมถวายของที่ระลึกแก่พระราชญาณโกศล

เมื่อทราบถึงจุดประสงค์ของงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีปฐมฤกษ์ ชาวไทยในแอลเอและปริมณฑลควรร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อลูกหลานเราในอนาคตจะได้ไม่หลงลืมมรดกทางวัฒนธรรมนี้ และพูดถึงประเทศไทยได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตลอดไป หรือหากท่านมีเพื่อนชาวต่างชาติ เราสามารถมีส่วนร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ให้เขาได้รับรู้ เข้าใจ

งานนี้จะมีการรวมตัวของสมาคมล้านนา สมาคมอีสาน สมาคมปักษ์ใต้ และสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดยทั้ง 4 สมาคมจับมือรวมพลังกันเพื่อแสดงศิลปะฟ้อนรำ ที่แต่ละภาคคัดสรรมานำเสนอ เป็นการแสดงที่หาดูได้ยาก และไม่ธรรมดา ที่ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยมาประชันกัน เพื่อนำเสนอศิลปะ ความงดงาม ให้ความรู้ ความบันเทิง เสมือนต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ต้องตามไปชมความอลังการกันให้ได้

โดยในตอนเช้า เวลา 9.00 น. จะมีศาสนพิธีที่ประชาชนเข้าร่วม เวลา 10.15 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

หลังจากนั้น จะมีซุ้มการแสดงของแต่ละภาค นำเสนอพิธีมงคล อาหารท้องถิ่น วัฒนธรรม สิ่งทอ เครื่องใช้ไม้สอย และอื่นๆ

ในช่วงเที่ยง จะมีการรับประทานอาหาร โดยจะมีรถ Food Trucks บริการให้ความสะดวกด้วยอาหารไทย สดใหม่ร้อนๆ

เวลา 12.45 น. จะมีขบวนเดินพาเหรดของแต่ละภาค และพร้อมกันบนเวทีเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการในเวลา 13.00 น. โดย ท่านกงสุลใหญ่ ประจำนครลอสแอนเจลิส นายมังกร ประทุมแก้ว ตัดริบบิ้นเปิดงาน

หลังจากนั้น 13.45 น. เป็นการแสดงบนเวทีของแต่ละสมาคม แต่ละภาคๆ ละ 2-3 ชุด รวมถึงการแสดง การขับร้องเพลงของเด็กนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ วัดป่าธรรมชาติ และจะมีแฟชั่นโชว์การแต่งกายแบบไทยของแต่ละภาค

ผู้มาเที่ยวงานสามารถแต่งตัวแบบไทย หรือชุดไทยของ 4 ภาค ในบรรยากาศไทยๆ หากแต่งตัวสวยงามอาจมีแมวมองเชิญขึ้นร่วมประกวดบนเวที และรับรางวัล

เวลา 17.00 น. ปิดงาน

หนึ่งเสียงคือหนึ่งสาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมามีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยในอเมริกาในครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยให้อนุชนคนรุ่นหลัง และเพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ในอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ทรงคุณค่าของชาติไทย ที่พวกเราภูมิใจที่จะรักษาสมบัติของชาติสืบไป


ลีนา ดีสมเลิศ