Special Scoop
วีซ่า สำหรับคู่สมรส

วีซ่าอีกหนึ่งประเภทที่น่าสนใจและดิฉันเห็นว่าคุณควรมีความรู้ได้ทราบเอาไว้ก็คือเรื่องของวีซ่า

สำหรับคู่สมรสค่ะ ซึ่งความยากง่ายและลำดับขั้นตอนของการสมัครเพื่อขอรับวีซ่า ประเภทนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ

ลำดับแรกเลยก็คือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องมีสัญชาติอเมริกันหรือมีใบเขียว/วีซ่าถาวร ถึงจะสามารถเริ่มดำเนินการสมัครยื่นเรื่องเพื่อนำภรรยาหรือสามีเข้ามาพำนักอาศัยและทำงานอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาค่ะ

ลำดับที่สองคือฝ่ายที่มีสัญชาติอเมริกันหรือใบเขียวจะถือเป็นสปอนเซอร์ที่สนับสนุนคู่สมรสในกรณี

เพื่อขอวีซ่าประเภทนี้ หากจะถามว่าเจ้าหน้าที่ USCIS จะประเมินและสำรวจหลักฐานจากอะไร ว่าบุคคลนี้จะเป็นผู้สนับสนุนได้หรือไม่ในทางการเงิน? เจ้าหน้าที่จะประเมินเอาจากรายได้โดยรวม ในครัวเรือนของผู้สนับสนุนที่จะต้องมี (125%) มากกว่าระดับความยากจนถัวเฉลี่ยครัวเรือนสหรัฐฯ (U.S. Poverty Level) โดยเทียบเอากับรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีจากสถิติความยากจน ของครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวเท่ากันกับของผู้สนับสนุนค่ะ คุณสามารถศึกษา และทราบถึงสถิตินี้ในปีล่าสุดได้จาก U.S. Department of Health & Human Services (www.aspe.hhs.gov/poverty) หากจะให้สรุปง่ายๆ ในความเป็นจริงแล้วถ้าผู้สนับสนุน มีงานประจำและเงินหมุนเวียนประมาณ $15,000 ขึ้นไปต่อปีโดยสามารถแสดงหลักฐาน ได้เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงค่ะ

*ในกรณีที่หากคุณในฐานะผู้สนับสนุนกำลังจะได้รับสิทธิ์ในการถือใบเขียวแลัวเกิดแต่งงานก่อนที่จะได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการ คู่สมรสก็อาจจะได้รับสิทธิ์ตามไปด้วยค่ะ*

สำหรับขั้นตอนในการสมัครเพื่อขอรับวีซ่าคู่สมรสนั้น มีดังนี้ค่ะ

1. USCIS จะต้องตอบรับและอนุญาตให้ใบสมัครเพื่อขอสิทธ์ในการได้รับวีซ่าคู่สมรส เพื่อการย้ายถิ่นฐานถาวร (Immigrant Petition) ที่คุณได้ยื่นขอในขั้นต้นให้ผ่านเสียก่อนค่ะ

2. State Department จะเป็นผู้มอบหมายเลขเพื่อการขอวีซ่าคู่สมรสเพื่อการย้ายถิ่นฐาน โดยตรงค่ะ หากคู่สมรสของคุณอยู่ที่ประเทศไทย สถานฑูตสหรัฐฯในไทยจะเป็นผู้แจ้งให้ คู่สมรสของคุณเดินทางไปที่สถานฑูตฯเพื่อดำเนินเรื่องในการรับวีซ่าคู่สมรส

*ทั้งนี้ หากคุณและคู่สมรสมีระยะเวลาการแต่งงานไม่ถึง 2 ปี และคู่สมรสของคุณได้รับใบเขียว ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ใบเขียว/วีซ่าถาวรที่ได้รับจะมีข้อกำหนดพ่วงเข้าไปด้วยค่ะ (Conditional Permanent Resident Status) ที่ต้องมีก็เพราะว่าทางสหรัฐฯต้องการเห็นเจตตำนงที่แท้จริง ของคุณที่ไม่ได้เพียงแต่งงานแบบหลอกลวงเพียงเพื่อจะให้อีกฝ่ายได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายค่ะ*

คู่สมรสและตัวคุณเองสามารถดำเนินการขอถอดถอน/ยกเลิกข้อกำหนด (Conditions) ในใบเขียวได้ โดยสามารถเริ่มยื่นเรื่องได้ 90 วัน ล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันครบรอบปีที่ 2 ของการแต่งงานค่ะ (ซึ่งหากคุณลองตรวจสอบวันหมดอายุจากใบเขียวที่มีข้อกำหนด คุณจะเห็นว่าตรงกับวันครบรอบปีที่ 2 ของการแต่งงานพอดี)

3. เมื่อคู่สมรสของคุณได้รับวีซ่าคู่สมรสเป็นที่เรียบร้อยแลัว และเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ คู่สมรสสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าไปเป็นแบบถาวร/ใบเขียวได้โดยทันทีเลยค่ะ

ดิฉันขออธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะสำหรับเรื่องของการรับหมายเลขวีซ่าเพื่อการขอย้ายถิ่นฐานถาวร (Immigrant Visa Number) ที่ได้เขียนถึงไปในข้างต้น ซึ่งเรื่องของลำดับความสำคัญ และรวดเร็วในการรับหมายเลขวีซ่านี้จะมีแตกต่างกันออกไป ดังนี้ค่ะ

- หากคู่สมรสผู้เป็นฝ่ายยื่นเรื่อง (Petitioner) ถือสัญชาติอเมริกัน หมายเลขวีซ่าจะถูกผลิตขึ้นทันที เมื่อใบสมัครยื่นเรื่องได้รับการตรวจผ่านแล้วจาก USCIS

- หากคู่สมรสผู้เป็นฝ่ายยื่นเรื่อง (Petitioner) ถือใบเขียว ถึงแม้ใบสมัครยื่นเรื่องได้รับ การตรวจผ่านแล้ว คู่สมรสจะต้องรอรับหมายเลขวีซ่าเสียก่อนค่ะ ซึ่งจะช้าหรือเร็ว ก็ต้องแล้วแต่ระบบของ USCIS ที่จะแสดงถึงระดับความสำคัญในสถานะของผู้ยื่นเรื่อง เพื่อขอวีซ่าค่ะ (Preference System) ซึ่งเจ้าระบบที่ว่านี้จะเป็บแบบแผนเดียวกัน และใช้ในการให้ลำดับคิวเพื่อการขอวีซ่าถาวรในเกือบ ทุกกรณี ดิฉันจะอธิบายเรื่องนี้ ให้คุณเข้าใจอย่างละเอียดแต่ขอยกยอดไปเป็นฉบับหน้าก่อนแล้วกันนะคะ