Special Scoop
สิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง - การเลิกว่าจ้างพนักงาน
Photo credit: www.business.salary.com

สัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก่อนที่จะข้ามเรื่องไปพูดถึงเรื่องอื่นๆในทางกฎหมาย เรามาคุยกันถึงเรื่องสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง หรือนายจ้างกันบ้างค่ะในครั้งนี้ โดยจะเป็นเรื่องของการเลิกว่าจ้างพนักงานค่ะ จะเลิกว่าจ้างอย่างไรจึงจะถือเป็นวิธีที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดปัญหากับคุณในฐานะผู้ว่าจ้างในภายหลัง สำหรับ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐที่มีกฎหมายของการว่าจ้างพนักงานเป็นไปในแบบ "At - Will" ซึ่งหมายถึง ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเลิกว่าจ้างพนักงานเมื่อไรก็ได้ จะด้วยเหตุผลใดก็ได้ หรืออาจไม่แจ้งเหตุผลใดๆเลย ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเลิกว่าจ้างพนักงานได้ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

1. เพราะเกิดความไม่พอใจในพนักงานหรือลูกจ้าง

2. เพราะคิดว่าพนักงานมีส่วนสูงไม่เหมาะสม อาจเพราะมีความเตี้ยหรือสูงเกินไป

3. เพราะไม่พอใจในตัวพนักงานที่พูดคุยน้อย หรือมากเกินไป

4. เพราะไม่พอใจที่พนักงานไม่แสดงการทักทายหรือพูดคุยในแบบที่ตนชอบ

5. เพราะไม่พอใจที่พนักงานชงกาแฟไม่ได้ดั่งใจ

6. เพราะไม่ชอบเสื้อผ้าที่พนักงานใส่

7. เพราะความคิดที่ว่าพนักงานมีรูปร่างไม่เหมาะสม อาจจะอ้วนหรือผอมเกินไป

8. เพราะความคิดที่ว่าพนักงานรูปร่างหน้าตาไม่ดี หรือรูปร่างหน้าตาดี

9. เพราะความเข้าใจผิดในตัวพนักงานคนหนึ่งคนใดว่าได้ทำความผิด

10. เพราะผู้ว่าจ้างใช้อารมณ์และเหตุผลส่วนตนเป็นใหญ่ และเลิกว่าจ้างพนักงานเพราะตนอารมณ์ไม่ดี

11. ยังมีกรณีอื่นๆอีกมากมายที่อาจเป็นเหตุผลทำให้เกิดการเลิกว่าจ้าง หรือไล่พนักงานออกจากการทำงาน


อย่างไรก็ดี ก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะด่วนตัดสินใจเลิกว่าจ้างพนักงานคนหนึ่งคนใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดที่ตนเองสามารถอ้างถึงได้ ผู้ว่าจ้าง มีความจำเป็นต้องพิจารณา ถึงกฏเกณฑ์และข้อห้ามหลักๆก่อนตัดสินใจเลิกว่าจ้างพนักงาน ดังต่อไปนี้

- สัญญาเพื่อว่าจ้าง (Contract) หากองค์กร/บริษัทมีกฎระเบียบที่ให้พนักงานเข้าใหม่เซ็นหนังสือสัญญาเพื่อยอมรับการว่าจ้าง ก่อนที่ละเลิกว่าจ้างพนักงาน ผู้ว่าจ้างจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบดูหนังสือสัญญา ฉบับดังกล่าวว่ามีหลักเกณฑ์ หรือข้องดเว้นใดๆเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนของการเลิกว่าจ้าง (Termination Clause) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว สัญญาเพื่อว่าจ้างจะมีข้อความแสดงในส่วนของ "กรณีที่เลิกว่าจ้าง" ไปในแนวทางที่ว่า "ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกว่าจ้างพนักงาน โดยการเลิกว่าจ้างนั้น จะต้องเป็นไปตามเหตุและผลที่สอดคล้องและตามแนวทางที่ถูกต้อง"

- หนังสือแสดงกฏระเบียบและรายละเอียดในสิทธิ์ของพนักงาน (Employee Handbook/Policies) หากบริษัทหรือองค์กรของผู้ว่าจ้างมีการแจกจ่ายหนังสือ Employee Handbook แก่พนักงาน หนังสือดังกล่าวนี้ จะถือเป็นตัวแทนของเอกสารสัญญาเพื่อว่าจ้างพนักงานในชั้นศาล

- สัญญาตามสหภาพแรงงาน (Union Agreements) กรณีนี้สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ซึ่งการพักงาน หรือการเลิกว่าจ้างพนักงานนั้น จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก ผู้ว่าจ้างจะต้องผ่านการเจรจาต่อรองและให้ทางสหภาพจำแนกแยกแยะออกไปว่า ผู้ว่าจ้างจากบริษัท/องค์กรนั้นๆ จะสามารถได้รับการอนุญาตเพื่อเลิกว่าจ้างพนักงานหรือไม่

- การเลิกว่าจ้างที่ผิดกฎหมาย ผู้ว่าจ้างไม่สามารถที่จะเลิกว่าจ้างพนักงานโดยมีเหตุผล ที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันกับกรณีการเลิกว่าจ้างพนักงานที่ผิดกฎหมาย ดังต่อไปนี้


1. การเลิกว่าจ้างด้วยเหตุผลเพราะ การแบ่งแยกสีผิว, สถานภาพ, สัญชาติ, เพศ, อายุ, เชื้อชาติ, ศาสนา, วงศ์ตระกูล, ความผิดปกติทางร่างกาย/ ทางสมอง/ระบบประสาท หรือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง [California Fair Employment & Housing Act; Title VII of the Civil Rights Act of 1964]

2. เพื่อตอบโต้ หรือเอาคืนพนักงาน ในกรณีที่พนักงานคนหนึ่งคนใดได้ป่าวประกาศหรือแจ้งข่าว ห้ผู้อื่นทราบว่าบริษัทหรือองค์กรกำลังปฏิบัติ หรือดำเนินงานในแบบผิดกฎหมาย [California Labor Code 1102.5; California Health & Safety Code 1278.5; etc,]

3. เพื่อตอบโต้ หรือเอาคืนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ในการลางานด้วยเหตุผลเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว [California Family Rights Act; U.S. Family Medical Leave Act]

4. เพื่อตอบโต้ หรือเอาคืนพนักงาน ในกรณีที่พนักงานได้เรียกร้องขอค่าตอบแทน จากความเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Worker's Compensation) [California Labor Code 132a]

5. เพื่อตอบโต้ หรือเอาคืนพนักงาน ในกรณีที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้ความร่วมมือ ในการสอบสวนของสหภาพแรงงาน [National Labor Relations Act]

6. การเลิกว่าจ้างในกรณีที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือ เพื่อการสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบ ไม่เท่าเทียมกันในองค์กร/บริษัทไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆ [California Fair Employment & Housing Act; Title VII of the Civil Rights Act of 1964]

อีกหนึ่งข้อมูลน่าสนใจและอ่านเข้าใจได้ง่ายๆ ดิฉันขอแนะนำเวบไซต์ www.nolo.com/legal-encyclopedia/final-paycheck-employee-rights-chart-29882.html

ซึ่งจะให้ข้อมูลอันเป็นปัจจุบันของแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการให้เช็คใบสุดท้ายแก่พนักงานที่คุณเลิกว่าจ้าง หรือในกรณีที่พนักงานต้องการออกจากงานด้วยความสมัครใจ ลองเข้าไปอ่านกันได้ค่ะ

Photo credit: www.nolo.com/legal-encyclopedia/final-paycheck-employee-rights-chart-29882.html