Special Scoop
มาตรการในการเปิดให้บริการอีกครั้ง สาหรับสถานประกอบการดูแลส่วนบุคคล

กระทรวงสาธารณสุขประจามณฑลลอสแอนเจลิสได้จัดทาแนวทางตามขั้นตอนที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน

สาธารณสุข เพื่อให้ธุรกิจบางประเภทสามารถกลับมาเปิดให้บริการใหม่ได้อย่างปลอดภัย ข้อกำหนดต่างๆด้านล่างนี้กำหนดขึ้น

สาหรับธุรกิจผู้ให้บริการการดูแลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการบริการที่ต้องมีการสัมผัสใบหน้าหรือร่างกายของลูกค้า นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรัฐ ทางธุรกิจและผู้ประกอบการยังต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ในมาตรการฉบับนี้

ขณะนี้การบริการดูแลส่วนบุคคลสามารถเปิดให้บริการภายในอาคารสถานประกอบการได้แล้ว

เนื่องจากกิจกรรมภายในอาคารมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่มีการระบายอาการที่ไม่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายอาคารสถานที่ต้อองมั่นใจว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลที่เหมาะสม ลูกค้าและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากตลอดเวลา มีการรักษาความสะอาดของมือตามสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด มีการเพิ่มการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอาคารสถานที่และระบบระบายอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริการดูแลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ให้บริการด้านศิลปะและความงาม บริการดูแลผิวและบริการเสริมความงาม การกำจัดขนโดยไม่ใช้ยา ผู้ให้บริการด้านศิลปะบนเรือนร่าง ร้านสัก บริการสักและแต่งหน้าถาวร ร้านเจาะ บริการนวด (ที่ไม่ใช่การดูแลด้านสุขภาพ) บริการทาผิวสีแทน บริการทา เล็บ บริการทาผมและตัดผมทั้งชายและหญิง

โปรดทราบ: เอกสารฉบับนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเมื่อมีข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้นควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของมณฑลลอสแอนเจลิสที่ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ เป็นประจำเพื่อรับ ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเอกสารฉบับนี้ตลอดจนแนวทางข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

รายการตรวจสอบนี้ครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้:

(1) นโยบายและแนวทางปฏิบัติในสถานปฏิบัติงานเพื่อการปกป้องสุขภาพของพนักงาน อัปเดตล่าสุด:10/23/20: การบริการดูแลส่วนบุคคลสามารถเปิดให้บริการภายในอาคารสถานประกอบการได้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสาหรับบริการศิลปะบนเรือนร่าง ร้านสัก ร้านเจาะ ร้านทาผิวสีแทน ร้านทาเล็บ ร้านตัดผมทั้งหญิงและ ชายได้ถูกเพิ่มเข้าไปในมาตรการนี้ พนักงานที่ต้องทางานในระยะห่างภายในหกฟุตจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันขั้นที่สอง (เช่น หน้ากากครอบใบหน้าหรือแว่นครอบนิรภัย) นอกเหนือไปจากหน้ากาก

(2) มาตรการเพื่อให้มัน่ ใจในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

(3) มาตรการเพื่อให้มัน่ ใจในการควบคุมการติดเชื้อ

(4) การสื่อสารกับพนักงานและสาธารณชน

(5) มาตรการเพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการเข้าถึงการบริการที่สำาคัญได้อย่างเท่าเทียม ส่วนสาคัญทั้งห้าประการนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเมื่อสถานประกอบการของท่านดาเนินการจัดตั้งมาตรการเพื่อการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง