Special Scoop
หนึ่งเสียง หนึ่งโหวต มีความหมายมากกว่าที่คุณคิด…

หนึ่งในสิทธิและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนของเรา เพื่อช่วยเหลือชุมชนเรา และเป็นกระบอกเสียงให้เราในเวทีต่างๆ กับทางรัฐบาล ไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่น เช่นสมาชิกสภาเทศบาลเมือง,ในระดับรัฐ ซึ่งมีหลายตำแหน่ง เช่น ผู้ว่าการรัฐ, ผู้ตรวจเงินของรัฐ, เลขานุการของรัฐ หรือในระดับประเทศ เช่น ส.ส. (Congressman) หรือ ส.ว. (Senator) ซึ่งตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบกับเราทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการที่ผู้แทนที่เราเลือกตั้งเข้ามาจะเรียกร้องสิทธิที่เราพึงจะได้รับเหมือนชุมชนอื่นๆ

ชุมชนไทยมีประชากรหลายแสนคน แต่น้อยคนที่จะรู้จักการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตย นั่นคือ การลงทะเบียนก่อนที่จะได้ไปใช้สิทธิ์ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2014

ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นี้ได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2014 เท่านั้น ทางออนไลน์ที่ www.sos.ca.gov/elections/new-vote/thai มีภาษาไทยให้อ่าน หรือหยิบใบสมัครการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงได้ที่ สำนักงาน DMV, ห้องสมุด หรือ ที่ทำการไปรษณีย์

ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งมีดังนี้

1. เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา

2. เป็นผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย (ถ้าจะใช้สิทธิ์ในรัฐอื่น ก็ต้องพำนัก ในรัฐนั้นResidency)

3. มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ณ วันเลือกตั้ง

4. ไม่ได้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ ไม่ได้อยู่ในระหว่างการคุมความประพฤติ ไม่ได้กำลังรับโทษจำคุกในเรือนจำของเทศมณฑล ไม่ได้กำลังรับโทษจำคุกสำหรับความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ ตามกฎหมายอาญา Penal Code 1170 (h) หรือไม่ได้อยู่ภายใต้การคุมความประพฤติหลังการปล่อยตัว หรือไม่ได้ถูกศาลตัดสินว่าขาดความสามารถทางจิต

ผมอยากเห็นชุมชนไทย มีตัวแทนที่เห็นความสำคัญและคำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนไทยเรา ดังเช่นผู้นำของศูนย์วัฒนธรรมชาวอามีเนี่ยนที่สามารถล็อบบี้ให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแอลเอเห็นชอบและอนุมัติการเช่าตึกที่เป็นสถานีดับเพลิงเก่า ในเมือง Encino ขนาด 20,000 ตารางฟุต ในราคาเช่า

1 เหรียญต่อปี เป็นเวลา 30 ปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 17-0 เพื่อสร้างเป็นศูนย์วัฒนธรรมอามีเนี่ยน ทั้งๆ ที่ราคาเช่าในระหว่างสัญญาเช่านี้มีมูลค่ากว่า 6.6 ล้านเหรียญ จากเดิมที่ศูนย์วัฒนธรรมอามีเนี่ยนเสนอการขอเช่าเป็นเวลา 50 ปี ในราคาปีละ 1 เหรียญ

ทำไมศูนย์วัฒนธรรมอามีเนี่ยน (Armenian Cultural Foundation) จึงทำได้… ก็เพราะเขามีผู้แทนที่ยินดีช่วยเหลือชุมชนเขา รวมทั้ง นายกเทศมนตรี และสภาเทศมนตรีคนอื่นๆ เช่น นาย Eric Garcetti นาย Paul Koretz และ นาย Paul Krekorian ที่เสนอญัตตินี้ ร่วมกับสมาชิกเทศบาลคนอื่นๆ ที่ยอมลงคะแนนเสียงสนับสนุน เพราะนักการเมืองเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างดีกับชุ่มชนอามีเนี่ยน และต้องการเสียงสนับสนุนจากชาวอามีเนี่ยน รวมถึงเงินทุนหาเสียงที่บริจาคโดยชาวอามีเนี่ยนอีกต่างหาก เลยยอมให้สิทธิพิเศษนี้

ถ้าชุมชนไทยยังมีตัวแทนที่เห็นแก่ตัว (แค่แสวงหาชื่อเสียงเพื่อตัวเอง) หรือตัวแทนที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ แล้วยังการขาดด้วยประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อีกทั้งสมาคมหรือองค์กรที่ยังไม่เห็นความสำคัญของการรวมพลในการร่วมกิจกรรมทางการเมือง (ไม่ใช่แค่ไปเชิญนักการเมีองมากินข้าว ถ่ายรูป แล้วก็จบกัน) และยังไม่รณรงค์ให้ชาวไทยมาลงคะแนนใช้สิทธิ์แล้ว นักการเมืองเหล่านี้ก็คงเห็นเราเป็นเพียงชุมชนที่มีอาหารไทยอร่อย มีร้านนวดที่มีชื่อเสียง (ในทางที่ไม่ดี) เพื่อมาแสวงหาประโยชน์กับเราฝ่ายเดียวอีกนานเท่านาน

หากท่านมีคำถามหรือปัญหาในการลงทะเบียนก็โทรปรึกษาผมที่ 310-377-1032


โชคดีครับ

คิด ฉัตรประภาชัย
สถานีดับเพลิงเก่า เลขที่ 5001N. Balboa Blvd. Encino ให้เช่า $1.00 ต่อปืเป็นเวลา30 ปี โดยการอนุมัติของสภาเทศบาลเมือง แอล.เอ. กับศูนย์วัฒนธรรมชาวอามีเนียน เมื่อเดือน สิงหาคม 2014