ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 13 สิงหาคม 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประชุม Samakkee Summit โดยสถานกงสุลฯ ได้เป็นผู้สนับสนุนสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้, ศูนย์พัฒนาชาวไทย (Thai Community Development Center- ThaiCDC) และ Thai American Bar Association (TABA) ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Samakkee Summit ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559


เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ไปจัดกงสุลสัญจร ณ วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์ เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล ซึ่งมีประชาชนมารับบริการรวม ๑๖๑ ราย แบ่งเป็น

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๗๕ ราย

บัตรประจำตัวประชาชน ๓๙ ราย

นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ ๙ ราย

ให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล ๓๘ ราย

การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้มีคนไทยจากมลรัฐไอดาโฮและเนวาดาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ ๔ – ๕ ชั่วโมงเพื่อมาใช้บริการด้วย จึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อคนไทยที่พำนักในมลรัฐยูทาห์และมลรัฐข้างเคียง ช่วยอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงบริการกงสุลด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งผู้ใช้บริการเห็นว่า บริการกงสุลสัญจรช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปนครลอสแอนเจลิส เพราะการเดินทางไปนครลอสแอนเจลิสจะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกมาก

กงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้แนะนำตัวกับชุมชนไทยที่วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน และ วัดชัยมงคลวราราม เมืองอ๊อกเดน โดยได้ย้ำว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมและยินดีที่จะทำงานร่วมกับชุมชนไทย

ปัจจุบัน มีนโยบายให้ความสำคัญกับงานกงสุลและการบริการคนไทย ซึ่งได้ปรับปรุง บริการแล้วหลายด้าน เช่น ลดระยะเวลาการจดทะเบียนสูติบัตรและมรณบัตรจาก ๑๐ วันเหลือ ๕ วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งทางไปรษณีย์) การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแและธุรกิจในวันเดียว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้ชุมชนไทยรวมตัวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมีตัวตนในพื้นที่ โดยอาจจะรวมตัวกันเป็นสมาคมตามสาขาวิชาชีพ หรือสมาคมด้านกีฬาตามความพร้อมของชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการและพนักงานร้านนวดไทยจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสหรัฐอเมริกา

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ ภาคประชาชนในต่างประเทศตามแนวทางกลไกประชารัฐของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดธรรมคุณาราม และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งสมาคมไทยแห่งมลรัฐยูทาห์ที่สนับสนุนกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้การบริการกงสุลสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในมลรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี ๒๕๕๙ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่

(๑) เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(๒) Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles

(๓) Twitter (ThaiCGLA)

(๔) โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔

ทั้งนี้ การทำบัตรประจำตัวประชาชนชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ประจำ นครลอสแอนเจลิส และสถาบัน Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM) นครลอสแอนเจลิสจัดงาน “Art of Thai Silk” Fashion Show ณ สถาบัน FIDM โดยได้เชิญ คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบชื่อดังของประเทศไทยร่วมออกแบบชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อจัดแสดงในงานแฟชั่นโชว์ และภายในงานได้มีการสาธิตการทอผ้า การแสดงผลงานผ้าไทย รวมถึงจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ

งานแฟชั่นโชว์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ศิลปะผ้าไทย รวมถึงการออกแบบและการประยุกต์ใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ให้แพร่หลายในนครลอสแอนเจลิส และเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะพื้นบ้านอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผ้าไทยในตลาดแฟชั่นต่างประเทศ รวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักออกแบบไทยและบุคคลากรของสถาบัน FIDM ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการพัฒนาต่อยอดการทำงานด้านแฟชั่น โดยใช้ผ้าไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และโครงการต่อเนื่องด้านแฟชั่นและการออกแบบระหว่างหน่วยงานด้านการออกแบบของทั้งสองประเทศ