ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 13 เมษายน 2556
เรื่อง การถ่ายทอดสดให้การทางวาจา (oral hearings) ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505

ตามที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้มีการให้การทางวาจา (oral hearings) ในคดีตีความ คำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2556 นั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. กำหนดการให้การทางวาจา (ตามเวลาในประเทศไทย)
ฝ่ายไทย
วันที่ 17 เม.ย. 2556 เวลา 15.00 – 18.00 น. และ 20.00 – 21.30 น.
วันที่ 19 เม.ย. 2556 เวลา 20.00 – 22.00 น.
ฝ่ายกัมพูชา
วันที่ 15 เม.ย. 2556 เวลา 15.00 – 18.00 น. และ 20.00 – 21.30 น.
วันที่ 18 เม.ย. 2558 เวลา 20.00 – 22.00 น.

2. การถ่ายทอดสดการให้การทางวาจา
2.1 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะถ่ายทอดสดการให้การทางวาจาผ่านทางเว็บไซต์ของศาลฯ (www.icj-cij.org/homepage) โดยสามารถรับชมภาพและรับฟังเสียงเป็นภาษาที่ใช้จริงในศาลฯ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ จะเผยแพร่การให้การฯ ในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ (webtv.un.org) ด้วย
2.2 รัฐบาลมีนโยบายให้ถ่ายทอดสดการให้การทางวาจา พร้อมแปลเป็นภาษาไทยทันทีคำต่อคำ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะถ่ายทอดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
(1) เว็บไซต์ที่กระทรวงฯ จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ทาง www.phraviharn.org (สามารถเลือกฟังเสียงภาษาที่ใช้จริง เสียงภาษาอังกฤษ และเสียงภาษาไทย)
(2) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ช่อง 11)
(3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และ AM 891
(4) สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575
3. การแถลงข่าวประจำวัน
ภายหลังการให้การทางวาจาในแต่ละวัน กระทรวงการต่างประเทศจะถ่ายทอดสดการแถลงข่าวประจำวัน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงที่เดินทางไปศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในเวลา 22.30 – 23.30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) และการให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบคำถามสื่อมวลชนโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการต่อสู้คดีฯ เวลา 23.30 – 24.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ทางเว็บไซต์ www.phraviharn.org และสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 ทั้งนี้ สามารถติดตามเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีฯ ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
วันที่ 10 เมษายน 2556