ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 3 กันยายน 2559

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในเมืองแฟร์ฟิลด์ และมลรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ โดยมีประชาชนไปรับบริการรวม ๒๕๔ ราย โดยแยกเป็นรายประเภท ดังนี้

ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๔๔ ราย

บัตรประจำตัวประชาชน ๔๙ ราย

งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ ๔๕ ราย

ปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ ๑๖ ราย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดไชยมงคล และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือและ การสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนได้รับ ความสะดวกในการบริการ

และเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในภาคเหนือของมลรัฐเนวาดา ณ วัดพุทธประทีป รีโน เมืองสปาร์ค เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล โดยตลอดสองวันมีผู้มาใช้บริการรวม ๑๙๗ ราย แบ่งเป็น

(๑) หนังสือเดินทาง ๘๕ ราย

(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๕๙ ราย

(๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๙ ราย

(๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๔๔ ราย

กงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของมลรัฐเนวาดา โดยในพื้นที่เมืองรีโน เมืองสปาร์ค และเมืองข้างเคียงมีชุมชนไทยอาศัยอยู่ประมาณ ๔๐๐ คน ซึ่งนอกจากคนไทยในมลรัฐเนวาดาที่มา รับบริการแล้ว ยังมีคนไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียร์อีกด้วย จึงนับว่าเป็นประโยชน์ อย่างมาก ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยเข้าถึงบริการกงสุลด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นโดยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากที่ผ่านมาจะต้องเดินทางไปรับบริการที่นครลอสแอนเจลิสหรือกงสุลสัญจรในเมืองอื่น ๆ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูลด้านงานกงสุลที่เป็นประโยชน์และตอบข้อซักถามต่าง ๆ กับชุมชนไทย เช่น การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย การทำหนังสือขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และการใช้หนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางไทยและสหรัฐฯ เป็นต้น

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ ภาคประชาชนในต่างประเทศตามแนวทางกลไกประชารัฐของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในต่างประเทศ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ มีนโยบายที่จะขยายบริการกงสุลสัญจรให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีคนไทยพำนักอยู่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านบริการกงสุลให้มากที่สุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธประทีป รีโน เมืองสปาร์ค และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้การบริการกงสุลสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังประสานกำหนดการเยือนเมืองรีโนและคาร์สันซิตี้ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อกงสุลใหญ่ฯ เข้าพบผู้ว่าการมลรัฐเนวาดาและพบชุมชนไทยในเมืองรีโนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในมลรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี ๒๕๕๙

โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate –General Los Angeles และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ ทั้งนี้ การทำบัตรประชาชนชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ปรับปรุงระบบการให้บริการนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงขอประกาศรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

๑. กำหนดเวลาให้บริการและระยะเวลาดำเนินการ

๒. ระยะเวลาดำเนินการตามตารางข้างต้นเป็นกรณีที่ผู้ร้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และมีเอกสารประกอบครบถ้วน สำหรับกรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์และกงสุลสัญจร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าเดิม โดยนับจากวันทำการแรกที่ได้รับเอกสารประกอบครบถ้วน แต่กำหนดวันที่ จะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก

๓. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการไว้บริเวณด้านข้างอาคาร ทั้งสองด้าน (จอดรถได้ประมาณ ๔ คัน) เพื่อความสะดวกของประชาชน โดยให้บริการตามลำดับก่อนหลังและ ขอความร่วมมือเขียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่วางไว้ที่หน้ากระจกรถ สำหรับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนรถ

๔. การลดระยะเวลาดำเนินการของฝ่ายนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ และการจัดพื้นที่จอรดรถเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายการทูตประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อและใช้บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยการลดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiconsulatela.org (เลือกหัวข้อ “นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์”) และโทรศัพท์ 323 – 9629574