ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 25 พฤศจิกายน 2560

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่แห่งไทยทาวน์ (Rotary Club of Thai Town) จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปีการจัดตั้งสโมสรฯ

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่แห่งไทยทาวน์ (Rotary Club of Thai Town) จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปีการจัดตั้งสโมสรฯ โดยมีนาย George Hakopiants ผู้แทนของนาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส (District 13) นาง Cozette Vergari Rotary Governor เขต 5280 นายกสโมสรโรตารี่ต่าง ๆ และสมาชิกโรตารี่ชาวอเมริกันและไทยเข้าร่วมงานกว่า ๘๐ คน

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานโดยชื่นชมกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือสังคมของสโมสรฯ และพร้อมส่งเสริมบทบาทของสโมสรฯ ในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาไทยทาวน์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าและการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทย-สหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน

เศรษฐกิจของไทยได้เริ่มเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการผลิต เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลโลยีมากขึ้นตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ขึ้นปีนี้ ๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตถึงเกือบร้อยละสี่ นอกจากนั้นรัฐบาลยังได้แก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับความสะดวก ส่งผลให้อันดับของประเทศไทยในการจัดลำดับประเทศที่มีความสะดวกในการทำธุรกิจของ World Bank ในปีนี้ สูงขึ้น ๒๐ อันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ ๒๖

นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงถึง ๓๒.๖ ล้านคนในปี ๒๕๕๙ ซึ่งสร้างรายได้ ๗๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยถึง ๓๔ ล้านคนในสิ้นปี ๒๕๖๐ ในจำนวนนี้คาดว่าประมาณ ๑ ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวอเมริกัน


สถานกงสุลใหญ่ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน โดยมีชุมชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวมารับบริการ จำนวน ๙๔ คน

ภารกิจกงสุลสัญจรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการประกอบด้วยการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชน งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฏร์ ตลอดจนให้คำปรึกษางานกงสุลด้านอื่น ๆ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ รวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการ

อนึ่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐– กันยายน ๒๕๖๑) สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในรัฐต่าง ๆในเขตอาณา อาทิ มลรัฐฮาวาย มลรัฐอริโซนาและมลรัฐเนวาดา


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทย ณ เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และพื้นที่ใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ ๙ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน 310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066 โทรศัพท์ ๖๕๐ – ๖๑๕ – ๙๕๒๘

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรจะทำนัดหมายล่วงหน้า เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่ระบบสามารถรองรับบริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำ หนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔

- อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมิได้นัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง ณ วัดพุทธประทีปได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า ที่มีการสำรองไว้แล้ว และความพร้อมและความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้อง ขอหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่จำเป็นต้องทำนัดหมายล่วงหน้า

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)