ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 6 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กสญ. ณ นครลอสแอนเจลิส ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้แทน ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอสแอนเจลิส ได้พบหารือกับคุณธนบดี เหมสุจิ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และคุณ Stella Tsitsipatis ตัวแทนการตลาด (ตลาดอเมริกาเหนือ) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.เกี่ยวกับความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการระดับนานาชาติ หรือ “อุตสาหกรรมไมซ์”

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมฯ แจ้งว่าในภาพรวมตัวเลขผู้เดินทางจากตลาดสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมไมซ์มีจำนวนประมาณ ๔๘,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๗ และลดลงประมาณร้อยละ ๑๕ เหลือประมาณ ๔๕,๖๐๐ คนในปี ๒๕๕๘ สำหรับในปีนี้ สสปน.ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๕๐,๐๐๐ คน ตลาดสหรัฐฯ ถือเป็นตลาดที่มีผู้เดินทางไปประเทศไทยในอุตสาหกรรมไมซ์ติดอันดับหนึ่งในสิบตลาดแรกของไทยที่มีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก โดยรองจากจีน อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งล้วนเป็นตลาดที่ได้เปรียบในด้านระยะทางที่ใกล้กว่า มาตรการหรือแรงจูงใจที่ สสปน.จัดให้นักเดินทางในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ ของที่ระลึก ช่องทาง Fast Track ที่ ท่าอากาศยาน การแสดงทางวัฒนธรรม และการสนับสนุนทางการเงินสำหรับกลุ่มที่มีมากกว่า ๓๐๐ คนขึ้นไป ยุทธศาสตร์ของ สสปน.มุ่งเน้นการนำเสนอประสบการณ์เยือนประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากประเทศอื่น (unique experience of Thailand) การเข้าร่วมการแสดงสินค้าและการจัดการเยือนเพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยประเทศไทย (familiarization trip) สำหรับผู้วางแผนการประชุม (meeting planners) และบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ

กสญ.เสนอแนะให้ สสปน.โดยเฉพาะตัวแทนการตลาด (ตลาดอเมริกาเหนือ) ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ของไทยทั้งสามแห่ง โดยเฉพาะสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลอสแอนเจลิส ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย เพราะถือว่าเป็นทีมประเทศไทยเดียวกันที่มีเป้าหมายร่วมกัน

กสญ. แจ้งว่าสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวและด้านการบริการของไทยในการเป็นสถานที่จัดประชุมและการท่องเที่ยวในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และบ้านพัก


เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายศรัณยู อัมพาตระการ และ น.ส.วินัญดา วรรณสิน กงสุล ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา ประมาณ ๓๐ คน ที่ Palm Village Senior Housing Center (ปาล์ม วิลเลจ ซีเนียร์ เฮ้าส์ซิ่ง เซ็นเตอร์)

ชึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี ๒๕๕๑ และเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - TCDC) อาคารบ้านพักคนชราฯ เป็นอพาร์ทเมนท์ที่ทันสมัย สะอาด และมีพื้นที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยห้องพักจำนวน ๖๐ ห้อง โดยมีคนไทยอาศัยอยู่จำนวน ๔๙ ห้อง

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการด้านกงสุล เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน การตรวจลงตรา การให้ ความคุ้มครองคนไทย ซึ่งจะให้บริการแบบเชิงรุกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ในกรณีฉุกเฉิน และการติดตามข่าวสารจากประเทศไทย ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีดำริที่จะจัดพิมพ์โบรชัวร์สรุปข้อมูลและระเบียบการให้บริการต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

การเยี่ยมบ้านพักคนชราฯ นับเป็นภารกิจหนึ่งของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมชุมชนไทย ทุกกลุ่มให้เข้มแข็ง โดยผู้สูงอายุเหล่านี้ ต่างเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีโครงการบูรณะและติดตั้งพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทจำลอง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัตถุที่มีคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ได้ภาคภูมิใจ และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมในกลุ่มชาวต่างชาติ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดการแถลงข่าวการมอบทุนในการบูรณะพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทจำลอง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย

พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ฯ จำลองเป็นศาลาไทยอันทรงคุณค่าทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมและเชิงประวัติศาสตร์ โดยกรมศิลปากรได้จำลองแบบศาลาไทยดังกล่าวขนาดเท่าองค์จริงมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการมอบทุนในการบูรณะพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ฯ จำลอง ในวันและเวลาดังกล่าว